Linh kiện điện tử mục của SigmaRAM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
GS8171DW72AC-350IB��������� nh���������18Mb ??’1x1Dp HSTL Double Late Write SigmaRAM
GS8171DW72AC-333B��������� nh���������18Mb ??’1x1Dp HSTL Double Late Write SigmaRAM
GS8170LW36AGC-250B��������� nh���������18Mb ??’1x1Lp CMOS Late Write SigmaRAM
GS8170DW72C-333IB��������� nh���������18Mb ??’1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36AC-250B��������� nh���������18Mb ??’1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36AC-333B��������� nh���������18Mb ??’1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36AGC-250IB��������� nh���������18Mb ??’1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DD36C-250IB��������� nh���������18Mb ??’1x2Lp CMOS Double Data Rate SigmaRAM
GS8170DW36C-250IB��������� nh���������18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36C-300B��������� nh���������18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36C-300IB��������� nh���������18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36C-333B��������� nh���������18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36C-333IB��������� nh���������18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-250B��������� nh���������18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-250IB��������� nh���������18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-300B��������� nh���������18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-300IB��������� nh���������18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-333B��������� nh���������18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-333IB��������� nh���������18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-350B��������� nh���������18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-350IB��������� nh���������18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AGC-250IB��������� nh���������18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AGC-300B��������� nh���������18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AGC-300IB��������� nh���������18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AGC-333IB��������� nh���������18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AGC-350B��������� nh���������18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72C-200B��������� nh���������18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72C-200IB��������� nh���������18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170LW36B��������� nh���������18Mb sigma 1x1Lp CMOS Late Write SigmaRAM
GS8170LW36ACB��������� nh���������18Mb ヒ1x1Lp CMOS Late Write SigmaRAM