Linh kiện điện tử mục của 1024 Mb

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
AD5235B��� nh���Nonvolatile Memory, Dual 1024 Position Digital Potentiometers
AD5235BRU25B��� nh���Nonvolatile Memory, Dual 1024 Position Digital Potentiometers
AD5235BRU250B��� nh���Nonvolatile Memory, Dual 1024 Position Digital Potentiometers
IDT72201L20JB��� nh���CMOS SyncFIFOO 1024 2048 4096
IDT72201L20JBB��� nh���CMOS SyncFIFOO 1024 2048 4096
IDT72211L20JB��� nh���CMOS SyncFIFOO 1024 2048 4096
IDT72211L20JBB��� nh���CMOS SyncFIFOO 1024 2048 4096
IDT72221L20JB��� nh���CMOS SyncFIFOO 1024 2048 4096
IDT72221L20JBB��� nh���CMOS SyncFIFOO 1024 2048 4096
IDT72421L20JB��� nh���CMOS SyncFIFOO 1024 2048 4096
IDT72421L20JBB��� nh���CMOS SyncFIFOO 1024 2048 4096
M5M4V16169DRT-10B��� nh���16MCDRAM:16M(1M-WORD 16-BIT) CACHED DRAM WITH (1024-WORD 16-BIT) SRAM
M5M4V16169DRT-15B��� nh���16MCDRAM:16M(1M-WORD 16-BIT) CACHED DRAM WITH (1024-WORD 16-BIT) SRAM
M5M4V16169DRT-7B��� nh���16MCDRAM:16M(1M-WORD 16-BIT) CACHED DRAM WITH (1024-WORD 16-BIT) SRAM
M5M4V16169DRT-8B��� nh���16MCDRAM:16M(1M-WORD 16-BIT) CACHED DRAM WITH (1024-WORD 16-BIT) SRAM
M5M4V16169DTPB��� nh���16MCDRAM:16M(1M-WORD 16-BIT) CACHED DRAM WITH (1024-WORD 16-BIT) SRAM
NM93C46B��� nh���1024-Bit Serial CMOS EEPROM (MICROWIRE Synchronous
PCF8594C-2B��� nh���1024 8-bit CMOS EEPROMs with I2C-bus interface
PCF8594C-2PB��� nh���1024 8-bit CMOS EEPROMs with I2C-bus interface
PCF8594C-2TB��� nh���1024 8-bit CMOS EEPROMs with I2C-bus interface
PCF8598C-2B��� nh���1024 8-bit CMOS EEPROMs with I2C-bus interface
PCF8598C-2PB��� nh���1024 8-bit CMOS EEPROMs with I2C-bus interface
PCF8598C-2P02B��� nh���1024 8-bit CMOS EEPROM with I2C-bus interface
PCF8598C-2TB��� nh���1024 8-bit CMOS EEPROMs with I2C-bus interface
PCF8598C-2T02B��� nh���1024 8-bit CMOS EEPROM with I2C-bus interface
Q67100-H3230B��� nh���8/16 Kbit 1024/2048 Serial CMOS EEPROMs, Synchronous 2-Wire
SLA24C08-DB��� nh���8/16 Kbit 1024/2048 Serial CMOS EEPROMs, Synchronous 2-Wire
SLA24C08-DPB��� nh���8/16 Kbit 1024/2048 Serial CMOS EEPROMs, Synchronous 2-Wire Page Protection Mode
SLA24C08-D-3B��� nh���8/16 Kbit 1024/2048 Serial CMOS EEPROMs, Synchronous 2-Wire
SLA24C08-D-3PB��� nh���8/16 Kbit 1024/2048 Serial CMOS EEPROMs, Synchronous 2-Wire Page Protection Mode