Linh kiện điện tử mục của DDR SDRAM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
EDS2504ACTAB��� nh���256M bits SDRAM
EDS2504ACTA-75B��� nh���256M bits SDRAM
EDS2504ACTA-7AB��� nh���256M bits SDRAM
EDS2504APTAB��� nh���256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2504APTA-75B��� nh���256M bits SDRAM
EDS2504APTA-75LB��� nh���256M bits SDRAM
EDS2504APTA-75TIB��� nh���256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2504APTA-7AB��� nh���256M bits SDRAM
EDS2504APTA-7ALB��� nh���256M bits SDRAM
EDS2504APTA-7ATIB��� nh���256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2504APTA-TIB��� nh���256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2508ACTAB��� nh���256M bits SDRAM
EDS2508ACTA-75B��� nh���256M bits SDRAM
EDS2508ACTA-7AB��� nh���256M bits SDRAM
EDS2508APSAB��� nh���256M bits SDRAM
EDS2508APSA-75B��� nh���256M bits SDRAM
EDS2508APSA-75LB��� nh���256M bits SDRAM
EDS2508APSA-7AB��� nh���256M bits SDRAM
EDS2508APSA-7ALB��� nh���256M bits SDRAM
EDS2508APTAB��� nh���256M bits SDRAM
EDS2508APTA-75B��� nh���256M bits SDRAM
EDS2508APTA-75LB��� nh���256M bits SDRAM
EDS2508APTA-75TIB��� nh���256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2508APTA-7AB��� nh���256M bits SDRAM
EDS2508APTA-7ALB��� nh���256M bits SDRAM
EDS2508APTA-7ATIB��� nh���256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2508APTA-TIB��� nh���256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2516ACTAB��� nh���256M bits SDRAM
EDS2516ACTA-75B��� nh���256M bits SDRAM
EDS2516ACTA-7AB��� nh���256M bits SDRAM