Linh kiện điện tử mục của FPM DRAM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
ADS4616A4AB��� nh���Synchronous DRAM(512K Banks)
ADS4616A4A-5B��� nh���Synchronous DRAM(512K Banks)
ADS4616A4A-6B��� nh���Synchronous DRAM(512K Banks)
ADS4616A4A-7B��� nh���Synchronous DRAM(512K Banks)
ADS6608A4AB��� nh���Synchronous DRAM(2M Banks)
ADS6608A4A-75B��� nh���Synchronous DRAM(2M Banks)
ADS6616A4A-5B��� nh���Synchronous DRAM(1M Banks)
ADS6616A4A-6B��� nh���Synchronous DRAM(1M Banks)
ADS6616A4A-7B��� nh���Synchronous DRAM(1M Banks)
ADS6616A4A-7.5B��� nh���Synchronous DRAM(1M Banks)
ADS6632A4AB��� nh���Synchronous DRAM(512K Banks)
ADS6632A4A-5B��� nh���Synchronous DRAM(512K Banks)
ADS6632A4A-5.5B��� nh���Synchronous DRAM(512K Banks)
ADS6632A4A-6B��� nh���Synchronous DRAM(512K Banks)
ADS7608A4AB��� nh���Synchronous DRAM(4M Banks)
ADS7608A4A-5B��� nh���Synchronous DRAM(4M Banks)
ADS7608A4A-55B��� nh���Synchronous DRAM(4M Banks)
ADS7608A4A-6B��� nh���Synchronous DRAM(4M Banks)
ADS7608A4A-7B��� nh���Synchronous DRAM(4M Banks)
ADS7608A4A-75B��� nh���Synchronous DRAM(4M Banks)
ADS7616A4AB��� nh���Synchronous DRAM(2M Banks)
ADS7616A4A-55B��� nh���Synchronous DRAM(2M Banks)
ADS7616A4A-6B��� nh���Synchronous DRAM(2M Banks)
ADS7616A4A-7B��� nh���Synchronous DRAM(2M Banks)
IS42S16800AB��� nh���16Meg 8Meg 4Meg 128-MBIT SYNCHRONOUS DRAM
IS42S16800A-10TB��� nh���16Meg 8Meg 4Meg 128-MBIT SYNCHRONOUS DRAM
IS42S16800A-10TIB��� nh���16Meg 8Meg 4Meg 128-MBIT SYNCHRONOUS DRAM
IS42S16800A-10TLB��� nh���16Meg 8Meg 4Meg 128-MBIT SYNCHRONOUS DRAM
IS42S16800A-6TB��� nh���16Meg 8Meg 4Meg 128-MBIT SYNCHRONOUS DRAM
IS42S16800A-6TLB��� nh���16Meg 8Meg 4Meg 128-MBIT SYNCHRONOUS DRAM