Linh kiện điện tử mục của N���i ti���p flash

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
93C46B��� nh���Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46AB��� nh���Microwire Compatible Serial EEPROM
93C46BB��� nh���5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-EPB��� nh���5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ESMB��� nh���5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ESNB��� nh���5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ESTB��� nh���5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-IPB��� nh���5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ISMB��� nh���5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ISNB��� nh���5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ISTB��� nh���5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-PB��� nh���5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-SMB��� nh���5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-SNB��� nh���5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-STB��� nh���5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46CB��� nh���Microwire Compatible Serial EEPROM
93C46-EJB��� nh���Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-EPB��� nh���Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ESMB��� nh���Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ESNB��� nh���Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-IJB��� nh���Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-IPB��� nh���Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ISMB��� nh���Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ISNB��� nh���Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-JB��� nh���Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-PB��� nh���Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-SMB��� nh���Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-SNB��� nh���Bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
AT93C46B��� nh���3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10PCB��� nh���3-Wire Serial EEPROMs