Linh kiện điện tử mục của SGRAM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MSM54V24632AB��� nh���131,072-Word 32-Bit 2-Bank SGRAM without Graphics Functions
PEDS82V16520A-01B��� nh���262,144-Word 32-Bit 2-Bank SGRAM
PEDS82V16520A-02B��� nh���262,144-Word 32-Bit 2-Bank SGRAM
K4G323222AB��� nh���32Mbit SGRAM
K4G323222A-QCL70B��� nh���32Mbit SGRAM
HYB25D128323CB��� nh���Mbit SGRAM
HYB25D128323C-3B��� nh���Mbit SGRAM
HYB25D128323C-5B��� nh���Mbit SGRAM
K4G323222A-PCL50B��� nh���32MBIT SGRAM
K4G323222A-PCL60B��� nh���32MBIT SGRAM
K4G323222A-PCL7CB��� nh���32MBIT SGRAM
K4G323222A-QCL45B��� nh���32MBIT SGRAM
K4G323222A-QCL60B��� nh���32MBIT SGRAM
K4G323222A-QCL50B��� nh���32Mbit SGRAM
HYB25DC256163CE-4B��� nh���256-Mbit Double-Data-Rate SGRAM
HYB25DC256163CE-5B��� nh���256-Mbit Double-Data-Rate SGRAM
HYB25DC256163CE-6B��� nh���256-Mbit Double-Data-Rate SGRAM
MS82V16520AB��� nh���262,144-Word 32-Bit 2-Bank SGRAM
MS82V16520A-7B��� nh���262,144-Word 32-Bit 2-Bank SGRAM
MS82V32520B��� nh���524,288-Word 32-Bit 2-Bank FIFO-SGRAM
MS82V32520-10B��� nh���524,288-Word 32-Bit 2-Bank FIFO-SGRAM
MS82V32520-75B��� nh���524,288-Word 32-Bit 2-Bank FIFO-SGRAM
MS82V48540B��� nh���393,216-Word 32-Bit 4-Bank FIFO-SGRAM
MS82V48540-7B��� nh���393,216-Word 32-Bit 4-Bank FIFO-SGRAM
EM637327B��� nh���1Mega SGRAM
EM637327Q-5B��� nh���1Mega SGRAM
EM637327Q-6B��� nh���1Mega SGRAM
EM637327Q-7B��� nh���1Mega SGRAM
EM637327Q-8B��� nh���1Mega SGRAM
EM637327TQ-5B��� nh���1Mega SGRAM