Linh kiện điện tử mục của Độ ẩm Cảm biến

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
HTF3223Cảm biếnTEMPERATURE HUMIDITY MODULE
HM1500Cảm biếnRELATIVE HUMIDITY MODULE
HF3223Cảm biếnTEMPERATURE HUMIDITY MODULE
HS1101Cảm biếnRELATIVE HUMIDITY SENSOR
DS1923Cảm biếnHygrochron Temperature/Humidity Logger iButton with Data Memory
232269190001Cảm biếnHumidity Sensor
DS1923-F5Cảm biếnHygrochron Temperature/Humidity Logger iButton with Data Memory
SHT1XCảm biếnHUMIDITY TEMPERATURE SENSOR
HTS2010SMDCảm biếnTEMPERATURE RELATIVE HUMIDITY SENSOR
HS1100Cảm biếnRELATIVE HUMIDITY SENSOR
HTM2500Cảm biếnRELATIVE HUMIDITY/ TEMPERATURE MODULE
HTG3415CFBCảm biếnRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTG3535CFBCảm biếnRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTG3535CHCảm biếnRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTG3433CFBCảm biếnRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTG3433CHCảm biếnRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTG3400Cảm biếnRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTF3226LFCảm biếnTEMPERATURE HUMIDITY MODULE
HTG3515PVBLCảm biếnRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTG3515PVBSCảm biếnRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTG3515PVHSCảm biếnRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HPP808D033Cảm biếnTEMPERATURE HUMIDITY MODULE
HPP808G031Cảm biếnTEMPERATURE HUMIDITY MODULE
HTG3413PVHSCảm biếnRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTG3513PVHSCảm biếnRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTG3433PVHSCảm biếnRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTG3533PVHSCảm biếnRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTG3415PVHSCảm biếnRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTG3435PVHSCảm biếnRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE
HTG3535PVHSCảm biếnRELATIVE HUMIDITY TEMPERATURE MODULE