Linh kiện điện tử mục của CMOS

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
S3C9234Cảm biến8-Bit CMOS Microcontroller
S3P9234Cảm biến8-Bit CMOS Microcontroller
93C46Cảm biếnBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-EJCảm biếnBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-EPCảm biếnBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ESMCảm biếnBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ESNCảm biếnBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-IJCảm biếnBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-IPCảm biếnBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ISMCảm biếnBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ISNCảm biếnBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-JCảm biếnBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-PCảm biếnBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-SMCảm biếnBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-SNCảm biếnBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
HM6264ACảm biến8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264FP-10Cảm biến8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264FP-12Cảm biến8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264FP-15Cảm biến8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-10Cảm biến8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-10LCảm biến8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-12Cảm biến8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-12LCảm biến8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-15Cảm biến8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-15LCảm biến8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LP-10Cảm biến8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LP-10LCảm biến8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LP-12Cảm biến8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LP-12LCảm biến8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LP-15Cảm biến8192-word 8-bit High Speed CMOS Static