Linh kiện điện tử mục của Khói Cảm biến

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MC145011Cảm biếnPhotoelectric Smoke Detector with
MC145012DWCảm biếnPhotoelectic Smoke Detector with Temporal Pattern Horn Driver
MC145018Cảm biếnLONIZATION SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT TEMPORAL HORN DRIVER
MC14467P1Cảm biếnIONIZATION SMOKE DETECTOR
MC14468Cảm biếnLONIZATION SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
CS235Cảm biếnSystem Photoelectric Smoke Detector
CS235GDW18Cảm biếnSystem Photoelectric Smoke Detector
CS235GDWR18Cảm biếnSystem Photoelectric Smoke Detector
CS235GN18Cảm biếnSystem Photoelectric Smoke Detector
A5348CACảm biếnSMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT TIMER
5364Cảm biếnSMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
A5364CACảm biếnSMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
5349Cảm biếnSMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT TIMER
A5349CACảm biếnSMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT TIMER
MC14467-1Cảm biếnLow-Power CMOS Ionization Smoke Detector
MC14467PCảm biếnLow-Power CMOS Ionization Smoke Detector
MC14467P-1Cảm biếnLow-Power CMOS Ionization Smoke Detector
MC145017Cảm biếnLow-Power CMOS Ionlzatlon Smoke Detector wite Temporal Pattern Horn Driver
MC145010Cảm biếnPhotoelectric Smoke Detector with
A5367CACảm biếnSMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT TIMER
M75010Cảm biếnPHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT
A5358CACảm biếnPHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT TIMER
A5347CACảm biếnSMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT TIMER
A5368CACảm biếnSMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT TIMER
RE46C122Cảm biếnCMOS Ionization Smoke Detector ASIC
RE46C121Cảm biếnCMOS Ionization Smoke Detector ASIC with Interconnect
MC145010EDCảm biếnPhotoelectric Smoke Detector with
RE46C112Cảm biếnIonization Smoke Detector
RE46C114Cảm biếnIonization Smoke Detector
RE46C120Cảm biếnCMOS Ionization Smoke Detector ASIC