Linh kiện điện tử mục của Nhiệt độ cảm biến

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
LM75Cảm biếnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-3Cảm biếnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-5Cảm biếnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-3Cảm biếnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-5Cảm biếnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-3Cảm biếnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-5Cảm biếnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-3Cảm biếnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-5Cảm biếnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75DM-33R2Cảm biến2-Wire Serial Temperature Sensor Monitor
LM75DM-50R2Cảm biến2-Wire Serial Temperature Sensor Monitor
HM6264BICảm biếnSRAM (8-kword 8-bit) Wide Temperature Range version
HM6264BLFPI-10TCảm biếnSRAM (8-kword 8-bit) Wide Temperature Range version
HM6264BLFPI-12TCảm biếnSRAM (8-kword 8-bit) Wide Temperature Range version
HM6264BLPI-10Cảm biếnSRAM (8-kword 8-bit) Wide Temperature Range version
HM6264BLPI-12Cảm biếnSRAM (8-kword 8-bit) Wide Temperature Range version
R1LP0408CSB-5SICảm biếnWide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)
R1LP0408CSB-7LICảm biếnWide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)
R1LP0408CSC-5SICảm biếnWide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)
R1LP0408CSC-7LICảm biếnWide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)
R1LP0408CSP-5SICảm biếnWide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)
R1LP0408CSP-7LICảm biếnWide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)
MAX1020Cảm biến10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports
MAX1020BETXCảm biến10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports
MAX1021Cảm biến10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports
MAX1021BETXCảm biến10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports
MAX1022Cảm biến10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports
MAX1022BETXCảm biến10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports
MAX1023Cảm biến10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports
MAX1023BETXCảm biến10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports