Linh kiện điện tử mục của Tiệm cận Cảm biến

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
CS209AYD14Cảm biếnProximity Detector
TDA0161Cảm biếnPROXIMITY DETECTORS
TDA0161DPCảm biếnPROXIMITY DETECTORS
TDA0161FPCảm biếnPROXIMITY DETECTORS
TCA305Cảm biếnProximity Switch
TCA305ACảm biếnProximity Switch
TCA305GCảm biếnProximity Switch
TCA355GCảm biếnProximity Switch
TCA505BCảm biếnInductive Proximity Switches with Short-Circuit Protection
TCA505BGCảm biếnInductive Proximity Switches with Short-Circuit Protection
LS7232NTCảm biếnPROXIMITY/TOUCH CONTROL HALOGEN LAMP DIMMER
HT7610A16SOICCảm biếnMOTION/PROXIMITY DETECTOR,CMOS,SO,16PIN,PLASTIC
HT7610A16DIPCảm biếnMOTION/PROXIMITY DETECTOR,CMOS,DIP,16PIN,PLASTIC
HT7610B16SOICCảm biếnMOTION/PROXIMITY DETECTOR,CMOS,SO,16PIN,PLASTIC
HT7610B16DIPCảm biếnMOTION/PROXIMITY DETECTOR,CMOS,DIP,16PIN,PLASTIC
OM3115PCảm biếnHybrid integrated circuits inductive proximity detectors
OM3115NCảm biếnHybrid integrated circuits inductive proximity detectors
TCA705GCảm biếnINDUCTIVE PROXIMITY SWITCHES WITH OUTPUT STAGE
MPS20WGWCảm biếnMAGNETIC PROXIMITY SENSORS
TCA705Cảm biếnINDUCTIVE PROXIMITY SWITCHES WITH OUTPUT STAGE
MPS45WGWCảm biếnMAGNETIC PROXIMITY SENSORS
CS209AYD8Cảm biếnProximity Detector
CS209AYN8Cảm biếnProximity Detector
HTRM440Cảm biếnHITAG proximity reader module hardware
MP201801Cảm biếnMAGNETIC PROXIMITY SENSORS
Q67000-A2291Cảm biếnProximity Switch
VG95328CCảm biếnPart Proximity Sensor
MPS70WGWCảm biếnMagnetic Proximity Sensors
HSDL-9100-001Cảm biếnSurface-Mount Proximity Sensor
HSDL-9100-021Cảm biếnSurface-Mount Proximity Sensor