Linh kiện điện tử mục của Vân tay cảm biến

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
CXA3271GECảm biếnFingerprint Sensor
AT77C101BCảm biếnThermal Fingerprint Sensor with Sensing Area Digital Output
CXA3621GECảm biếnFingerprint Sensor
FCD4B14NBSPCảm biến0.4mm Digital Fingerprint Linear Sensor, 2240 Pixels Image Array, Digital
AT77C102B-CB02YV-Cảm biếnThermal Fingerprint Sensor with (0.02 0.55) Sensing Area Digital Output (On-chip
DKF110PFW1LPESCảm biếnSolid-State Fingerprint Sensor
DKF110PFW1LPGCảm biếnSolid-State Fingerprint Sensor
DKF110PFW1STESCảm biếnSolid-State Fingerprint Sensor
DKF110PFW1STGCảm biếnSolid-State Fingerprint Sensor
DKF110PFWLPESCảm biếnSolid-State Fingerprint Sensor
DKF110PFWLPGCảm biếnSolid-State Fingerprint Sensor
DKF110PFWSTESCảm biếnSolid-State Fingerprint Sensor
DKF110PFWSTGCảm biếnSolid-State Fingerprint Sensor
MBF110Cảm biếnSolid-State Fingerprint Sensor
MBF110PFW1STESCảm biếnSolid-State Fingerprint Sensor
MBF110PFW1STGCảm biếnSolid-State Fingerprint Sensor
MBF110PFWLPESCảm biếnSolid-State Fingerprint Sensor
MBF110PFWLPGCảm biếnSolid-State Fingerprint Sensor
MBF110PFWSTESCảm biếnSolid-State Fingerprint Sensor
SEF-A1F1Cảm biếnSolid Optical Fingerprint Sensor
MBF110PFWSTGCảm biếnSolid-State Fingerprint Sensor
AT77C102B-CB01YV-Cảm biếnThermal Fingerprint Sensor with (0.02 0.55) Sensing Area Digital Output (On-chip
AT77C104BCảm biếnFingerChip Thermal Fingerprint Sweep Sensor, Hardware Based, Navigation Click Function, Interface
AT77C104BCB08VCảm biếnFingerChip Thermal Fingerprint Sweep Sensor, Hardware Based, Navigation Click Function, Interface
AT77C105ACảm biếnFingerChip Thermal Fingerprint Sweep Sensor, Hardware Based Navigation Click Functions, Extended range(1.8-3.3V)
AT77C105ACB08VCảm biếnFingerChip Thermal Fingerprint Sweep Sensor, Hardware Based Navigation Click Functions, Extended range(1.8-3.3V)
AT77C105ACB08V-Cảm biếnFingerChip Thermal Fingerprint Sweep Sensor, Hardware Based Navigation Click Functions, Extended range(1.8-3.3V)
S8132Cảm biếnFINGERPRINT IDENTIFICATION IC Bio-Crypto Controller
CXD4000RCảm biếnFingerprint Verification System LSI
CXA3271AGECảm biếnFingerprint Sensor