Linh kiện điện tử mục của Chuyển đổi điện áp, tần số

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
OPA2686Chuyển đổi dữ liệuDual, Wideband, Noise, Voltage Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER
OPA2686UChuyển đổi dữ liệuDual, Wideband, Noise, Voltage Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER
MAX680Chuyển đổi dữ liệuVoltage Converters
MAX680CDChuyển đổi dữ liệuVoltage Converters
MAX680CPAChuyển đổi dữ liệuVoltage Converters
MAX680CSAChuyển đổi dữ liệuVoltage Converters
MAX680EPAChuyển đổi dữ liệuVoltage Converters
MAX680ESAChuyển đổi dữ liệuVoltage Converters
MAX680-MAX681Chuyển đổi dữ liệuVoltage Converters
MAX680MJAChuyển đổi dữ liệuVoltage Converters
MMBT5551LT1Chuyển đổi dữ liệuHigh Voltage Transistors(NPN Silicon)
TS831Chuyển đổi dữ liệuMICROPOWER VOLTAGE SUPERVISOR RESET ACTIVE
TS831-3IChuyển đổi dữ liệuMICROPOWER VOLTAGE SUPERVISOR RESET ACTIVE
TS831-4IChuyển đổi dữ liệuMICROPOWER VOLTAGE SUPERVISOR RESET ACTIVE
TS831-5IChuyển đổi dữ liệuMICROPOWER VOLTAGE SUPERVISOR RESET ACTIVE
LD1085D2M33Chuyển đổi dữ liệuDROP FIXED ADJUSTABLE POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
MAX6198AChuyển đổi dữ liệuPrecision, Micropower, Low-Dropout Voltage References
MAX6198AESAChuyển đổi dữ liệuPrecision, Micropower, Low-Dropout Voltage References
MAX6198BChuyển đổi dữ liệuPrecision, Micropower, Low-Dropout Voltage References
MAX6198BESAChuyển đổi dữ liệuPrecision, Micropower, Low-Dropout Voltage References
MAX6198CChuyển đổi dữ liệuPrecision, Micropower, Low-Dropout Voltage References
MAX6198CESAChuyển đổi dữ liệuPrecision, Micropower, Low-Dropout Voltage References
BD46295GChuyển đổi dữ liệuVOLTAGE DETECTOR
M62732Chuyển đổi dữ liệuVOLTAGE DETECTING, SYSTEM RESETTING SERIES
M62732MLChuyển đổi dữ liệuVOLTAGE DETECTING, SYSTEM RESETTING SERIES
M62732SLChuyển đổi dữ liệuVOLTAGE DETECTING, SYSTEM RESETTING SERIES
SPX2732TChuyển đổi dữ liệuHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
SPX2732T-3.3Chuyển đổi dữ liệuHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
SPX2732T-5.0Chuyển đổi dữ liệuHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
SPX2732UChuyển đổi dữ liệuHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response