Linh kiện điện tử mục của K��� thu���t s��� ����� chuy���n �����i Analog

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
TMS320C6411Chuy���������n ���������������i d��������� li���������uFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411AGLZChuy���������n ���������������i d��������� li���������uFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411AZLZChuy���������n ���������������i d��������� li���������uFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411GLZChuy���������n ���������������i d��������� li���������uFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411ZLZChuy���������n ���������������i d��������� li���������uFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6414Chuy���������n ���������������i d��������� li���������uFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6414TChuy���������n ���������������i d��������� li���������uFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415Chuy���������n ���������������i d��������� li���������uFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415TChuy���������n ���������������i d��������� li���������uFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416Chuy���������n ���������������i d��������� li���������uFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416TChuy���������n ���������������i d��������� li���������uFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
LM75Chuy���������n ���������������i d��������� li���������uDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-3Chuy���������n ���������������i d��������� li���������uDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-5Chuy���������n ���������������i d��������� li���������uDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-3Chuy���������n ���������������i d��������� li���������uDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-5Chuy���������n ���������������i d��������� li���������uDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-3Chuy���������n ���������������i d��������� li���������uDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-5Chuy���������n ���������������i d��������� li���������uDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-3Chuy���������n ���������������i d��������� li���������uDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-5Chuy���������n ���������������i d��������� li���������uDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
TC7106AChuy���������n ���������������i d��������� li���������u3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
TC7106ACPLChuy���������n ���������������i d��������� li���������u3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
TC7106AIJLChuy���������n ���������������i d��������� li���������u3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
DAC0800LCNChuy���������n ���������������i d��������� li���������u8-Bit Digital-to-Analog Converters
ADS1100Chuy���������n ���������������i d��������� li���������uSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1100IDBVRChuy���������n ���������������i d��������� li���������uSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1100IDBVTChuy���������n ���������������i d��������� li���������uSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1110Chuy���������n ���������������i d��������� li���������u16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference
ADS1110A0IDBVRChuy���������n ���������������i d��������� li���������u16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference
ADS1110A0IDBVTChuy���������n ���������������i d��������� li���������u16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference