Linh kiện điện tử mục của Đơn giản PLD

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
LM2576-12BUFPGA52kHz Simple Buck Voltage Regulator
LM2576-3.3BUFPGA52kHz Simple Buck Voltage Regulator
LM2576-5.0BUFPGA52kHz Simple Buck Voltage Regulator
LM2576HFPGASIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVFPGASIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVS-12FPGASIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVS-15FPGASIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVS-3.3FPGASIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVS-5.0FPGASIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVS-ADJFPGASIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVSX-12FPGASIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVSX-15FPGASIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVSX-3.3FPGASIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVSX-5.0FPGASIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVSX-ADJFPGASIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVT-12FPGASIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVT-15FPGASIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVT-3.3FPGASIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVT-5.0FPGASIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576HVT-ADJFPGASIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576K-12FPGASimple Switcher Step-Down Voltage Regulator
LM2576K-15FPGASimple Switcher Step-Down Voltage Regulator
LM2576K-5.0FPGASimple Switcher Step-Down Voltage Regulator
LM2576K-ADJFPGASimple Switcher Step-Down Voltage Regulator
LM2576S-12FPGASIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576S-15FPGASIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576S-3.3FPGASIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576S-5.0FPGASIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576S-ADJFPGASIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator
LM2576SX-12FPGASIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator