Linh kiện điện tử mục của Ổ đĩa mềm

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
GM82C765BGiao diệnFLOPPY DISK SUBSYSTEM CONTROLLER
DP8473Giao diệnDP8473 Floppy Disk Controller PLUS-2
DP8473NGiao diệnDP8473 Floppy Disk Controller PLUS-2
DP8473VGiao diệnDP8473 Floppy Disk Controller PLUS-2
PC87332Giao diệnPC87332VLJ (3.3V/5V) PC87332VLJ-5 (SuperI/OTM Premium Green) Floppy Disk Controller, Dual UARTs, IEEE1284 Parallel Port, Interfac
PC87332VLJGiao diệnPC87332VLJ (3.3V/5V) PC87332VLJ-5 (SuperI/OTM Premium Green) Floppy Disk Controller, Dual UARTs, IEEE1284 Parallel Port, Interfac
PC87332VLJ-5Giao diệnPC87332VLJ (3.3V/5V) PC87332VLJ-5 (SuperI/OTM Premium Green) Floppy Disk Controller, Dual UARTs, IEEE1284 Parallel Port, Interfac
PC87334VJGGiao diệnSuperI/O 3.3V/5V Floppy Disk Controller, Dual UARTs, Infrared, IEEE1284 Parallel Port, Interface
PC87334VLJGiao diệnSuperI/O 3.3V/5V Floppy Disk Controller, Dual UARTs, Infrared, IEEE1284 Parallel Port, Interface
PC8477BGiao diệnAdvanced Floppy Disk Controller
PC8477BV-1Giao diệnAdvanced Floppy Disk Controller
PC8477BVF-1Giao diệnAdvanced Floppy Disk Controller
UM8388Giao diệnSINGLE-CHIP FLOPPY DISK CONTROLLER
UM8397Giao diệnSINGLE-CHIP FLOPPY DISK CONTROLLER
TMS279XGiao diệnFLOPPY DISK FORMATTERICONTROLLER FAMILY
TMS279XNGiao diệnFLOPPY DISK FORMATTERICONTROLLER FAMILY
TC8569AFGiao diệnFLOPPY DISK CONTROLLER
TA8508Giao diệnFLOPPY DISK DRIVE
TA8508AFGiao diệnFLOPPY DISK DRIVE
FDC37C78Giao diệnFloppy Disk Controller
LB1813MGiao diệnSpindle Motor Driver Floppy-disk Drives
PC87303Giao diệnPC87303VUL SuperI/OTM Sidewinder Lite Floppy Disk Controller, Keyboard Controller, Real-Time Clock, Dual UARTs, IEEE 1284 Parallel Port, Inter
PC87303VULGiao diệnPC87303VUL SuperI/OTM Sidewinder Lite Floppy Disk Controller, Keyboard Controller, Real-Time Clock, Dual UARTs, IEEE 1284 Parallel Port, Inter
PC87306Giao diệnPC87306 SuperI/OTM Enhanced Sidewinder Lite Floppy Disk Controller, Keyboard Controller, Real-Time Clock, Dual UARTs, Infrared Interface, IEEE 1284
PC87306VULGiao diệnPC87306 SuperI/OTM Enhanced Sidewinder Lite Floppy Disk Controller, Keyboard Controller, Real-Time Clock, Dual UARTs, Infrared Interface, IEEE 1284
HA16640Giao diệnWRITE/MECHANISM CONTROLLER FLOPPY DISK DRIVE
HA16640NTGiao diệnWRITE/MECHANISM CONTROLLER FLOPPY DISK DRIVE
PC87310Giao diệnPC87310 (SuperI/OTM) Dual UART with Floppy Disk Controller Parallel Port
GM82C765Giao diệnFLOPPY DISK SUBSYSTEM CONTROLLER
MB4107AGiao diệnFLOPPY DISK