Linh kiện điện tử mục của AppleTalk

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAX216Giao diệnLow-Power AppleTalk Interface Transceiver
MAX216CWNGiao diệnLow-Power AppleTalk Interface Transceiver
MCM69F737TQ11Giao diệnOnly RS-232/AppleTalk Programmable
MCM69F737TQ11RGiao diệnOnly RS-232/AppleTalk Programmable
SP333CTGiao diệnOnly RS-232/AppleTalk Programmable Transceiver
LTC1320Giao diệnAppleTalk Transceiver
LTC1320CSGiao diệnAppleTalk Transceiver
LTC1323Giao diệnSingle AppleTalk Transceiver
LTC1323CGGiao diệnSingle AppleTalk Transceiver
LTC1323CSGiao diệnSingle AppleTalk Transceiver
LTC1323CSWGiao diệnSingle AppleTalk Transceiver
LTC1318Giao diệnSingle RS232/RS422/AppleTalk Transceiver
LTC1318CSWGiao diệnSingle RS232/RS422/AppleTalk Transceiver
1318Giao diệnSingle RS232/RS422/AppleTalk Transceiver
SP333Giao diệnOnly RS-232/AppleTalk Programmable Transceiver
SP303Giao diệnRS232/AppleTalk Serial Transceiver
SN75LBC777DWRGiao diệnSingle-Chip GeoPort(TM)/AppleTalk(TM) Transceiver
SP333_07Giao diện 5V Only RS-232/AppleTalk Programmable Transceiver
MCM69F737ZP8RGiao diện 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP8.5RGiao diện 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP8.5Giao diện 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP8Giao diện 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP7.5RGiao diện 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP7.5Giao diện 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP11RGiao diện 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP11Giao diện 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737TQ8RGiao diện 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737TQ8.5RGiao diện 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737TQ8.5Giao diện 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737TQ8Giao diện 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable