Linh kiện điện tử mục của Buffers

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
74FCT244Giao diệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD54-74FCT240Giao diệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240Giao diệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240ATGiao diệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240ATEGiao diệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240ATMGiao diệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240EGiao diệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240MGiao diệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240SMGiao diệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT241Giao diệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT241EGiao diệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT241MGiao diệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT241SMGiao diệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244Giao diệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244ATGiao diệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244ATEGiao diệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244ATMGiao diệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244EGiao diệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244MGiao diệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244SMGiao diệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CY5474FCT240TGiao diện8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240ATQCTGiao diện8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240CTQCTGiao diện8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240CTSOCGiao diện8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240CTSOCTGiao diện8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240TGiao diện8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240TSOCGiao diện8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240TSOCTGiao diện8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240TSSOPGiao diện8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240TTSSOPGiao diện8-Bit Buffers/Line Drivers