Linh kiện điện tử mục của Digital Visual Interface

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
TMS320C6411Giao diệnFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411AGLZGiao diệnFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411AZLZGiao diệnFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411GLZGiao diệnFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411ZLZGiao diệnFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6414Giao diệnFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6414TGiao diệnFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415Giao diệnFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415TGiao diệnFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416Giao diệnFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416TGiao diệnFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
LM75Giao diệnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-3Giao diệnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-5Giao diệnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-3Giao diệnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-5Giao diệnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-3Giao diệnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-5Giao diệnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-3Giao diệnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-5Giao diệnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
TC7106AGiao diện3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
TC7106ACPLGiao diện3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
TC7106AIJLGiao diện3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
DAC0800LCNGiao diện8-Bit Digital-to-Analog Converters
ADS1100Giao diệnSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1100IDBVRGiao diệnSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1100IDBVTGiao diệnSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1110Giao diện16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference
ADS1110A0IDBVRGiao diện16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference
ADS1110A0IDBVTGiao diện16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference