Linh kiện điện tử mục của Futurebus

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
CD3207Giao diện7-bit Futurebus transceiver
CD3207BBGiao diện7-bit Futurebus transceiver
FB2031Giao diện9-bit latched/registered/pass-thru Futurebus transceiver
FB2031BBGiao diện9-bit latched/registered/pass-thru Futurebus transceiver
FB2033Giao diện8-bit latched/registered/pass-thru Futurebus universal interface transceiver
FB2033BBGiao diện8-bit latched/registered/pass-thru Futurebus universal interface transceiver
74F3893Giao diệnQuad futurebus backplane transceiver
MC74F3893AGiao diệnQUAD FUTUREBUS BACKPLANE TRANSCEIVER STATE OPEN COLLECTOR)
TFB2022AIGiao diệnFUTUREBUS DATA PATH UNIT
FBL22031Giao diện9-bit 3.3V latched/registered/pass-thru Futurebus transceiver with termination
FBL22031BBGiao diện9-bit 3.3V latched/registered/pass-thru Futurebus transceiver with termination
FBL22033Giao diện3.3V 8-bit latched/registered/pass-thru Futurebus universal interface transceiver
CD3206BBGiao diện9-bit latched/registered/pass-thru Futurebus transceiver
N74F8966AGiao diện9-Bit address/data Futurebus transceiver
N74F8965AGiao diện9-Bit address/data Futurebus transceiver
N748961NGiao diệnOctal latched bidirectional Futurebus transceivers 3-State open-collector
N74F8963AGiao diện9-Bit latched bidirectional Futurebus transceivers open-collector
N74F8963YGiao diện9-Bit latched bidirectional Futurebus transceivers open-collector
N74F8960Giao diệnOctal latched bidirectional Futurebus transceivers 3-State open-collector
N74F8960AGiao diệnOctal latched bidirectional Futurebus transceivers 3-State open-collector
N74F8960NGiao diệnOctal latched bidirectional Futurebus transceivers 3-State open-collector
N74F8962AGiao diện9-Bit latched bidirectional Futurebus transceivers open-collector
N74F8962YGiao diện9-Bit latched bidirectional Futurebus transceivers open-collector
TFB2010Giao diệnFUTUREBUS ARBITRATION CONTROLLER
74F8963Giao diện9-Bit latched bidirectional Futurebus transceivers open-collector
74F8962Giao diện9-Bit latched bidirectional Futurebus transceivers open-collector
74F8960Giao diệnOctal latched bidirectional Futurebus transceivers 3-State open-collector
TFB2002BIGiao diệnFUTUREBUS CONTROLLER
FB2041BBGiao diện7-bit Futurebus transceiver
N74F8961AGiao diệnOctal latched bidirectional Futurebus transceivers 3-State open-collector