Linh kiện điện tử mục của IEEE-488 GPIB

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
AM7996Giao diệnIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996DCGiao diệnIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996DCBGiao diệnIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996DCTRGiao diệnIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996JCGiao diệnIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996JCBGiao diệnIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996JCTRGiao diệnIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996PCGiao diệnIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996PCBGiao diệnIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996PCTRGiao diệnIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
SN74LVCZ161284AGiao diện19-BIT IEEE 1284 TRANSLATION TRANSCEIVER WITH ERROR-FREE POWER
SN74LVCZ161284AGRGiao diện19-BIT IEEE 1284 TRANSLATION TRANSCEIVER WITH ERROR-FREE POWER
FW802AGiao diệnLow-Power IEEE 1394A-2000 Two-Cable Transceiver/Arbiter Device
FW802A-DBGiao diệnLow-Power IEEE 1394A-2000 Two-Cable Transceiver/Arbiter Device
FW804Giao diệnIEEE 1394A Four-Cable Transceiver/Arbiter Device
FW804-09-DBGiao diệnIEEE 1394A Four-Cable Transceiver/Arbiter Device
FW803Giao diệnIEEE 1394A Three-Cable Transceiver/Arbiter Device
FW803-09-DBGiao diệnIEEE 1394A Three-Cable Transceiver/Arbiter Device
74VHC161284Giao diệnIEEE 1284 Transceiver
74VHC161284MEAGiao diệnIEEE 1284 Transceiver
74VHC161284MTDGiao diệnIEEE 1284 Transceiver
TSB12LV32IGiao diệnIEEE 1394-1995 P1394a Compliant General-Purpose Link-Layer Controller
TSB12LV32IPZGiao diệnIEEE 1394-1995 P1394a Compliant General-Purpose Link-Layer Controller
TSB21LV03Giao diệnIEEE 1394-1995 TRIPLE-CABLE TRANSCEIVER/ARBITER
TSB21LV03CGiao diệnIEEE 1394-1995 TRIPLE-CABLE TRANSCEIVER/ARBITER
TSB21LV03CHVGiao diệnIEEE 1394-1995 TRIPLE-CABLE TRANSCEIVER/ARBITER
TSB21LV03CPMGiao diệnIEEE 1394-1995 TRIPLE-CABLE TRANSCEIVER/ARBITER
TSB41AB1Giao diệnIEEE 1394A 2000 PORT CABLE TRANSCEIVER/ARBITER
TSB41AB2Giao diệnIEEE 1394a-2000 TWO-PORT CABLE TRANSCEVER/ARBITER
TSB41AB2IGiao diệnIEEE 1394a-2000 TWO-PORT CABLE TRANSCEVER/ARBITER