Linh kiện điện tử mục của Linh hoạt giao diện adapter

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
IS22C022Giao diệnVERSATILE INSTANT VOICE
IS22C022PGiao diệnVERSATILE INSTANT VOICE
IS22C022XGiao diệnVERSATILE INSTANT VOICE
PALCE22V10H-10JC5Giao diện24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-10JI5Giao diện24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-10PC5Giao diện24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-10PI5Giao diện24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-10SC5Giao diện24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-15JC4Giao diện24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-15JI4Giao diện24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-15PC4Giao diện24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-15PI4Giao diện24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-15SC4Giao diện24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-20JI4Giao diện24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-20PI4Giao diện24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-25JC4Giao diện24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-25JI4Giao diện24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-25PC4Giao diện24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-25PI4Giao diện24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-25SC4Giao diện24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-5JC5Giao diện24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-7JC5Giao diện24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-7PC5Giao diện24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
UM6522Giao diệnVERSATILE INTERFACE ADAPTER
UM6522AGiao diệnVERSATILE INTERFACE ADAPTER
TEA1110Giao diệnvoltage versatile telephone transmission circuit with dialler interface
TEA1110AGiao diệnvoltage versatile telephone transmission circuit with dialler interface
TEA1110ATGiao diệnvoltage versatile telephone transmission circuit with dialler interface
TEA1112Giao diệnvoltage versatile telephone transmission circuits with dialler interface
TEA1112AGiao diệnvoltage versatile telephone transmission circuits with dialler interface