Linh kiện điện tử mục của Nối tiếp Giao diện

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
93C46Giao diệnBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46AGiao diệnMicrowire Compatible Serial EEPROM
93C46BGiao diện5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-EPGiao diện5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ESMGiao diện5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ESNGiao diện5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ESTGiao diện5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-IPGiao diện5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ISMGiao diện5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ISNGiao diện5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ISTGiao diện5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-PGiao diện5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-SMGiao diện5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-SNGiao diện5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-STGiao diện5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46CGiao diệnMicrowire Compatible Serial EEPROM
93C46-EJGiao diệnBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-EPGiao diệnBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ESMGiao diệnBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ESNGiao diệnBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-IJGiao diệnBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-IPGiao diệnBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ISMGiao diệnBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ISNGiao diệnBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-JGiao diệnBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-PGiao diệnBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-SMGiao diệnBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-SNGiao diệnBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
AT93C46Giao diện3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10PCGiao diện3-Wire Serial EEPROMs