Linh kiện điện tử mục của SCSI

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
CLM1117Giao diện800mA Dropout Regulator SCSI-II Active Terminator
CLM1117MGiao diện800mA Dropout Regulator SCSI-II Active Terminator
CLM1117M-XGiao diện800mA Dropout Regulator SCSI-II Active Terminator
DS2119MGiao diệnUltra3 LVD/SE SCSI Terminator
MIC5204Giao diệnSCSI-II Active Terminator Preliminary Information
MIC5204BMGiao diệnSCSI-II Active Terminator Preliminary Information
MIC5204BSGiao diệnSCSI-II Active Terminator Preliminary Information
MK1443-01SGiao diệnSCSI Ethernet Clock Source
MK1443-02SGiao diệnSCSI Ethernet Clock Source
MK1443-03SGiao diệnSCSI Ethernet Clock Source
Z53C80Giao diệnSMALL COMPUTER SYSTEM INTERFACE (SCSI)
Z53C8003PSCGiao diệnSMALL COMPUTER SYSTEM INTERFACE (SCSI)
Z53C8003VSCGiao diệnSMALL COMPUTER SYSTEM INTERFACE (SCSI)
Z53C80SCSIGiao diệnSMALL COMPUTER SYSTEM INTERFACE (SCSI)
SN75970BGiao diệnSCSI DIFFERENTIAL CONVERTER-CONTROL
SN75970BDGGGiao diệnSCSI DIFFERENTIAL CONVERTER-CONTROL
SN75970BDLGiao diệnSCSI DIFFERENTIAL CONVERTER-CONTROL
SN75971BGiao diệnSCSI DIFFERENTIAL CONVERTER-DATA
SN75971BDGGGiao diệnSCSI DIFFERENTIAL CONVERTER-DATA
SN75971BDLGiao diệnSCSI DIFFERENTIAL CONVERTER-DATA
REG5601Giao diện18-LINE SCSI ACTIVE TERMINATOR
REG5601EGiao diện18-LINE SCSI ACTIVE TERMINATOR
REG5601UGiao diện18-LINE SCSI ACTIVE TERMINATOR
UC5601Giao diệnSCSI Active Terminator
UC5601DWPTRGiao diệnSCSI Active Terminator
TL-SCSI285Giao diệnFIXED-VOLTAGE REGULATORS SCSI ACTIVE TERMINATION
TL-SCSI285KCGiao diệnFIXED-VOLTAGE REGULATORS SCSI ACTIVE TERMINATION
TL-SCSI285PWGiao diệnFIXED-VOLTAGE REGULATORS SCSI ACTIVE TERMINATION
TL-SCSI285PWRGiao diệnFIXED-VOLTAGE REGULATORS SCSI ACTIVE TERMINATION
TL-SCSI285YGiao diệnFIXED-VOLTAGE REGULATORS SCSI ACTIVE TERMINATION