Linh kiện điện tử mục của Thu phát

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAX232EGiao diện15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECPEGiao diện15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECSEGiao diện15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECWEGiao diện15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEPEGiao diện15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EESEGiao diện15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEWEGiao diện15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
74FCT162952ATPACTGiao diện16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952BTPVCTGiao diện16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952ETPACTGiao diện16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952BTPVCGiao diện16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952ETPVCGiao diện16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952TGiao diện16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952TSSOPGiao diện16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPACTGiao diện16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPVCTGiao diện16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPACTGiao diện16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPVCTGiao diện16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPACTGiao diện16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPVCTGiao diện16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ATPVCGiao diện16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646CTPVCGiao diện16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ETPVCGiao diện16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TGiao diện16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TSSOPGiao diện16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TTSSOPGiao diện16-Bit Registered Transceivers
MAX3050Giao diệnFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050ASAGiao diệnFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050-MAX3057Giao diệnFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3054Giao diệnFault-Protected/Tolerant Transceivers In-Car Applications