Linh kiện điện tử mục của VMEbus

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
VIC068Giao diệnVMEbus Interface Controller
VIC068AGiao diệnVMEbus Interface Controller
VIC068A-ACGiao diệnVMEbus Interface Controller
VIC068A-BCGiao diệnVMEbus Interface Controller
VIC068A-GCGiao diệnVMEbus Interface Controller
VIC068A-GIGiao diệnVMEbus Interface Controller
VIC068A-GMBGiao diệnVMEbus Interface Controller
VIC068A-NCGiao diệnVMEbus Interface Controller
VIC068A-UMGiao diệnVMEbus Interface Controller
VIC068A-UMBGiao diệnVMEbus Interface Controller
VAC068Giao diệnVMEbus Address Controller
VAC068AGiao diệnVMEbus Address Controller
VAC068A-BCGiao diệnVMEbus Address Controller
VAC068A-GCGiao diệnVMEbus Address Controller
VAC068A-GIGiao diệnVMEbus Address Controller
VAC068A-GMGiao diệnVMEbus Address Controller
VAC068A-GMBGiao diệnVMEbus Address Controller
VAC068A-NCGiao diệnVMEbus Address Controller
VAC068A-UCGiao diệnVMEbus Address Controller
VAC068A-UIGiao diệnVMEbus Address Controller
VAC068A-UMGiao diệnVMEbus Address Controller
VAC068A-UMBGiao diệnVMEbus Address Controller
CY7C960Giao diệnCost VMEbus Interface Controller Family
CY7C960-ASCGiao diệnCost VMEbus Interface Controller Family
CY7C960-NCGiao diệnCost VMEbus Interface Controller Family
CY7C960-UMGiao diệnCost VMEbus Interface Controller Family
CY7C960-UMBGiao diệnCost VMEbus Interface Controller Family
CY7C961Giao diệnCost VMEbus Interface Controller Family
CY7C961-NCGiao diệnCost VMEbus Interface Controller Family
VIC64Giao diệnVMEbus Interface Controller(VMEbus 鎺ュ彛鎺у埗鍣?