Linh kiện điện tử mục của Đạt được Blocks

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
EL6295CJLò vi sóng RFChannel, 60MHz, Switched Gain Pre-Amp
LM4835Lò vi sóng RFStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTLò vi sóng RFStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTELò vi sóng RFStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
SP8050ALò vi sóng RFChannel, 150MHz Fully Integrated PDIC Receiver with Gain Switching
2SA830SLò vi sóng RFHigh-gain Amplifier Transistor (-32V, -0.3A)
2SB852KLò vi sóng RFHigh-gain Amplifier Transistor (-32V, -0.3A)
LMH6502Lò vi sóng RFWideband, Power, Linear-in-dB Variable Gain Amplifier
LMH6502MALò vi sóng RFWideband, Power, Linear-in-dB Variable Gain Amplifier
LMH6502MAXLò vi sóng RFWideband, Power, Linear-in-dB Variable Gain Amplifier
LMH6502MTLò vi sóng RFWideband, Power, Linear-in-dB Variable Gain Amplifier
LMH6502MTXLò vi sóng RFWideband, Power, Linear-in-dB Variable Gain Amplifier
LMH6503Lò vi sóng RFWideband, Power, Linear Variable Gain Amplifier
LMH6503MALò vi sóng RFWideband, Power, Linear Variable Gain Amplifier
LMH6503MAXLò vi sóng RFWideband, Power, Linear Variable Gain Amplifier
LMH6503MTLò vi sóng RFWideband, Power, Linear Variable Gain Amplifier
LMH6503MTXLò vi sóng RFWideband, Power, Linear Variable Gain Amplifier
LMH6504Lò vi sóng RFWideband, Power, Variable Gain Amplifier
LMH6504MALò vi sóng RFWideband, Power, Variable Gain Amplifier
LMH6504MAXLò vi sóng RFWideband, Power, Variable Gain Amplifier
LMH6504MMLò vi sóng RFWideband, Power, Variable Gain Amplifier
LMH6504MMXLò vi sóng RFWideband, Power, Variable Gain Amplifier
EL2045Lò vi sóng RFLow-Power 100MHz Gain-of-2 Stable Operational Amplifier
EL2045CLò vi sóng RFLow-Power Gain-of-2 Stable Operational Amplifier
EL2045CNLò vi sóng RFLow-Power Gain-of-2 Stable Operational Amplifier
EL2045CSLò vi sóng RFLow-Power Gain-of-2 Stable Operational Amplifier
EL2045CS-T13Lò vi sóng RFLow-Power 100MHz Gain-of-2 Stable Operational Amplifier
EL2045CS-T7Lò vi sóng RFLow-Power 100MHz Gain-of-2 Stable Operational Amplifier
MAX4178-MAX4278Lò vi sóng RF330MHz, Gain !/Gain Closed-Loop Buffers
MAX4278EPALò vi sóng RF330MHz, Gain !/Gain Closed-Loop Buffers