Linh kiện điện tử mục của Bộ điều biến

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
ADS1204Lò vi sóng RFFOUR 1-BIT, 10MHZ, 2ND-ORDER, DELTA-SIGMA MODULATORS
ADS1204IRHBRLò vi sóng RFFOUR 1-BIT, 10MHZ, 2ND-ORDER, DELTA-SIGMA MODULATORS
ADS1204IRHBTLò vi sóng RFFOUR 1-BIT, 10MHZ, 2ND-ORDER, DELTA-SIGMA MODULATORS
UC3525Lò vi sóng RFRegulating Pulse Width Modulators
UC3525ALò vi sóng RFRegulating Pulse Width Modulators
UC3525BLò vi sóng RFRegulating Pulse Width Modulators
Q62702-F1124Lò vi sóng RFSilicon Transistor amplifiers TV-sat tuners modulators)
SG3525ALò vi sóng RFRegulating Pulse Width Modulators
SG3525AJLò vi sóng RFRegulating Pulse Width Modulators
SG3525APLò vi sóng RFREGULATING PULSE WIDTH MODULATORS
UC494Lò vi sóng RFAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC494ALò vi sóng RFAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC494ACLò vi sóng RFAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC494AJ883BLò vi sóng RFAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC495Lò vi sóng RFAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC495ALò vi sóng RFAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC1524Lò vi sóng RFAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC1524ALò vi sóng RFAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC1525Lò vi sóng RFRegulating Pulse Width Modulators
UC1525ALò vi sóng RFRegulating Pulse Width Modulators
UC1525BLò vi sóng RFRegulating Pulse Width Modulators
UC1527ALò vi sóng RFRegulating Pulse Width Modulators
UC1527BLò vi sóng RFRegulating Pulse Width Modulators
AD7724Lò vi sóng RFDual CMOS Modulators
AD7724ASTLò vi sóng RFDual CMOS Modulators
UC2524Lò vi sóng RFAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC2524ALò vi sóng RFAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC2525ALò vi sóng RFRegulating Pulse Width Modulators
UC3524Lò vi sóng RFAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC3524ALò vi sóng RFAdvanced Regulating Pulse Width Modulators