Linh kiện điện tử mục của Bộ giải mã

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
DM74LS138ELò vi sóng RFDecoders/Demultiplexers
DM74LS138JLò vi sóng RFDecoders/Demultiplexers
DM74LS138WLò vi sóng RFDecoders/Demultiplexers
HD74LS138Lò vi sóng RF3-Line-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
SN74LS138Lò vi sóng RF3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74LS138NLò vi sóng RF3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
74AC11238Lò vi sóng RF3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
5962-9851601Q2ALò vi sóng RF3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
5962-9851601QEALò vi sóng RF3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
5962-9851601QFALò vi sóng RF3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138Lò vi sóng RF3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138DLò vi sóng RF3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138NLò vi sóng RF3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138PWLò vi sóng RF3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
CD74ACT238Lò vi sóng RF3-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
CD74ACT238ELò vi sóng RF3-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
CD74ACT238MLò vi sóng RF3-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
74HC155Lò vi sóng RFDual 2-to-4-line Decoders/Demultiplexers
HD74HC155Lò vi sóng RFDual 2-to-4-line Decoders/Demultiplexers
HD74LS145Lò vi sóng RFBCD-to-Decimal Decoders Drivers(with outputs)
HD74LS145PLò vi sóng RFBCD-to-Decimal Decoders Drivers(with outputs)
SN74LS145Lò vi sóng RFBCD-TO-DECIMAL DECODERS/DRIVERS
HD74LS247Lò vi sóng RF8CD-to-Seven-Segment Decoders/Drivers(with outputs)
HD74LS248Lò vi sóng RFBCD-to-Seven-Segment Decoders/Drivers(internal pull-up outputs)
HD74LS249Lò vi sóng RFBCD-to-Seven-Segment Decoders/Drivers(with open collector outputs)
SN74LS247Lò vi sóng RFBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS
SN74LS247NLò vi sóng RFBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS
SN74LS248Lò vi sóng RFBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS
SN74LS248DLò vi sóng RFBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS
SN74LS248DWLò vi sóng RFBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS