Linh kiện điện tử mục của Bộ lọc

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
KF155Lò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS PAGER)
KF155SLò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS PAGER)
KF402BLò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF402BSLò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF402BVLò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF406BLò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF406BSLò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF406BVLò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF470BLò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF470BSLò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF470BVLò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF474BLò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF474BSLò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF474BVLò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF477Lò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER)
KF477SLò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER)
KF477VLò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER)
KF478Lò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER)
KF478BLò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF478BSLò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF478BVLò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF478SLò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS PAGER)
KF478VLò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER)
KF450BLò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF450BSLò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF450BVLò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
ML6426CS-4Lò vi sóng RFHigh Bandwidth Triple Video Filters with Buffered Outputs
KFM220MLò vi sóng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS KOREAN STAGE)
CXA3010Lò vi sóng RFRead/Write Amplifier (with Built-in Filters) FDDs
CXA3010QLò vi sóng RFRead/Write Amplifier (with Built-in Filters) FDDs