Linh kiện điện tử mục của Demodulators

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
TDA9817Lò vi sóng RFSingle/multistandard VIF/SIF-PLL FM-PLL/AM demodulators
TDA9818Lò vi sóng RFSingle/multistandard VIF/SIF-PLL FM-PLL/AM demodulators
MAX2306Lò vi sóng RFCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2306EGILò vi sóng RFCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2306-MAX2309Lò vi sóng RFCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2308EGILò vi sóng RFCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2309Lò vi sóng RFCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2309EGILò vi sóng RFCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2310Lò vi sóng RFCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2310EEILò vi sóng RFCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2310-MAX2316Lò vi sóng RFCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2312EEILò vi sóng RFCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2314Lò vi sóng RFCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2314EEILò vi sóng RFCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2316EEILò vi sóng RFCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
TDA9885Lò vi sóng RFI2C-bus controlled single multistandard alignment-free IF-PLL demodulators
TDA9885TSV3Lò vi sóng RFI2C-bus controlled single multistandard alignment-free IF-PLL demodulators
TDA9886Lò vi sóng RFI2C-bus controlled single multistandard alignment-free IF-PLL demodulators
TDA9886HNV4Lò vi sóng RFI2C-bus controlled single multistandard alignment-free IF-PLL demodulators
TDA9886TV4Lò vi sóng RFI2C-bus controlled single multistandard alignment-free IF-PLL demodulators
TDA9886TSV4Lò vi sóng RFI2C-bus controlled single multistandard alignment-free IF-PLL demodulators
ZL10321Lò vi sóng RFDVB-T "PVR-on-a-Chip" Digital Television System-On-a-Chip Processor with Dual Integrated COFDM Demodulators
MC1496Lò vi sóng RFBALANCED MODULATORS/DEMODULATORS
MC1496BPLò vi sóng RFBALANCED MODULATORS/DEMODULATORS
MC1496DLò vi sóng RFBALANCED MODULATORS/DEMODULATORS
MC1496PLò vi sóng RFBALANCED MODULATORS/DEMODULATORS
LC7073MLò vi sóng RFError Detection Correction LSIs Demodulators
STV0360-EVLò vi sóng RFCOFDM demodulators terrestrial set-top
TDA3857Lò vi sóng RFQuasi-split sound processor with demodulators
TDA3867Lò vi sóng RFQuasi-split sound processor with demodulators