Linh kiện điện tử mục của Hybrids Chuyển tiếp Amplifiers

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
52280Lò vi sóng RFTrue Hermetically Sealed Proportionally Controlled Metal Package Heater Hybrids
KM110BHLò vi sóng RFangle sensor hybrids
KM110BH2430Lò vi sóng RFangle sensor hybrids
KM110BH2470Lò vi sóng RFangle sensor hybrids
51974Lò vi sóng RFTrue Hermetically Sealed Proportionally Controlled Heater Hybrids
SD112-42-11-221Lò vi sóng RFDetector/Amplifier Hybrids With Feedback Resistor
SD112-43-11-221Lò vi sóng RFDetector/Amplifier Hybrids With Feedback Resistor
SD112-45-11-221Lò vi sóng RFDetector/Amplifier Hybrids With Feedback Resistor
SD444-41-21-261Lò vi sóng RFDetector/Amplifier Hybrids Without Feedback Resistor ENHANCED
SD444-42-22-261Lò vi sóng RFDetector/Amplifier Hybrids Without Feedback Resistor BLUE ENHANCED
SD444-43-23-262Lò vi sóng RFDetector/Amplifier Hybrids Without Feedback Resistor ENHANCED
BUS-61570-800ZLò vi sóng RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-810Lò vi sóng RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-810KLò vi sóng RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-810LLò vi sóng RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-810QLò vi sóng RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-810SLò vi sóng RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-810WLò vi sóng RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-810YLò vi sóng RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-810ZLò vi sóng RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-820Lò vi sóng RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-820KLò vi sóng RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-820LLò vi sóng RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-820QLò vi sóng RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-820WLò vi sóng RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-820YLò vi sóng RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-820ZLò vi sóng RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-830Lò vi sóng RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-830KLò vi sóng RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)
BUS-61570-830LLò vi sóng RFMIL-STD-1553B NOTICE ADVANCED INTEGRATED HYBRIDS WITH ENHANCED FEATURES (AIM-HYer)