Linh kiện điện tử mục của LDMOS

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
BLF2045Lò vi sóng RFpower LDMOS transistor
08090Lò vi sóng RFLDMOS Power Field Effect Transistor 869-960
PTF080901Lò vi sóng RFLDMOS Power Field Effect Transistor 869-960
PTF080901ELò vi sóng RFLDMOS Power Field Effect Transistor 869-960
PTF080901FLò vi sóng RFLDMOS Power Field Effect Transistor 869-960
PTF180101Lò vi sóng RFLDMOS Power Field Effect Transistor 1805-1880 1930-1990 2110-2170
PTF180101SLò vi sóng RFLDMOS Power Field Effect Transistor 1805-1880 1930-1990 2110-2170
PTF180601Lò vi sóng RFLDMOS Field Effect Transistor DCS/PCS Band 1805-1880 1930-1990
PTF180601CLò vi sóng RFLDMOS Field Effect Transistor DCS/PCS Band 1805-1880 1930-1990
PTF180601ELò vi sóng RFLDMOS Field Effect Transistor DCS/PCS Band 1805-1880 1930-1990
PTF181301Lò vi sóng RFLDMOS Power Field Effect Transistor 1805-1880
PTF181301ALò vi sóng RFLDMOS Power Field Effect Transistor 1805-1880
LET9060CLò vi sóng RFPOWER TRANSISTORS Ldmos Enhanced Technology
LET9060SLò vi sóng RFPOWER TRANSISTORS Ldmos Enhanced Technology Plastic Package
LET19060CLò vi sóng RFPOWER TRANSISTORS Ldmos Enhanced Technology
PTF210301Lò vi sóng RFLDMOS Power Field Effect Transistor 2110-2170
PTF210301ALò vi sóng RFLDMOS Power Field Effect Transistor 2110-2170
PTF210301ELò vi sóng RFLDMOS Power Field Effect Transistor 2110-2170
PTF210451Lò vi sóng RFLDMOS Power Field Effect Transistor 2110-2170
PTF210451ELò vi sóng RFLDMOS Power Field Effect Transistor 2110-2170
PTF210901Lò vi sóng RFLDMOS Power Field Effect Transistor 2110-2170
PTF210901ELò vi sóng RFLDMOS Power Field Effect Transistor 2110-2170
LET20030CLò vi sóng RFPOWER TRANSISTORS Ldmos Enhanced Technology
LET20030SLò vi sóng RFPOWER TRANSISTORS Ldmos Enhanced Technology Plastic Package
MHL19926Lò vi sóng RFBand Linear LDMOS Amplifier
MHL9236Lò vi sóng RFCELLULAR BAND LINEAR LDMOS AMPLIFIERS
MHL9236MLò vi sóng RFCELLULAR BAND LINEAR LDMOS AMPLIFIERS
MW4IC2230MBR1Lò vi sóng RFLDMOS Wideband Integrated Power Amplifiers
MW4IC2020Lò vi sóng RFLDMOS Wideband Integrated Power Amplifiers
MW4IC2020DLò vi sóng RFLDMOS Wideband Integrated Power Amplifiers