Linh kiện điện tử mục của Máy phát

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
HIN232CBLò vi sóng RFPowered RS-232 Transmitters/Receivers
HIN232CB-TLò vi sóng RFPowered RS-232 Transmitters/Receivers
HIN232CBZLò vi sóng RFPowered RS-232 Transmitters/Receivers
HIN232CBZ-TLò vi sóng RFPowered RS-232 Transmitters/Receivers
MAX3030Lò vi sóng RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3030ELò vi sóng RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3030ECSELò vi sóng RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3030ECUELò vi sóng RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3030EESELò vi sóng RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3030EEUELò vi sóng RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3031ECSELò vi sóng RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3031ECUELò vi sóng RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3031EESELò vi sóng RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3031EEUELò vi sóng RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3032ECSELò vi sóng RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3032ECUELò vi sóng RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3032EESELò vi sóng RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3032EEUELò vi sóng RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3033ECSELò vi sóng RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3033ECUELò vi sóng RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3033EESELò vi sóng RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3033EEUELò vi sóng RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3040Lò vi sóng RF10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters
MAX3040CSELò vi sóng RF10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters
MAX3040CUELò vi sóng RF10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters
MAX3040CWELò vi sóng RF10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters
MAX3040ESELò vi sóng RF10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters
MAX3040EUELò vi sóng RF10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters
MAX3040EWELò vi sóng RF10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters
MAX3041Lò vi sóng RF10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters