Linh kiện điện tử mục của Máy trộn

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAX2323Lò vi sóng RFTriple/Dual-Mode CDMA LNA/Mixers
MAX2323EGILò vi sóng RFTriple/Dual-Mode CDMA LNA/Mixers
MAX2323EVKITLò vi sóng RFTriple/Dual-Mode CDMA LNA/Mixers
MAX2325EGILò vi sóng RFTriple/Dual-Mode CDMA LNA/Mixers
TDA8010Lò vi sóng RFpower mixers/oscillators satellite tuners
TDA8010AMLò vi sóng RFpower mixers/oscillators satellite tuners
TDA8010MLò vi sóng RFpower mixers/oscillators satellite tuners
BAT15-099RLò vi sóng RFSilicon Crossover Ring Quad Schottky Diode barrier diode double balanced mixers, phase detectors modulators)
MAX2680Lò vi sóng RF400MHz 2.5GHz, Low-Noise, SiGe Downconverter Mixers
MAX2680EUT-TLò vi sóng RF400MHz 2.5GHz, Low-Noise, SiGe Downconverter Mixers
MAX2680-MAX2682Lò vi sóng RF400MHz 2.5GHz, Low-Noise, SiGe Downconverter Mixers
MAX2681Lò vi sóng RF400MHz 2.5GHz, Low-Noise, SiGe Downconverter Mixers
MAX2681EUT-TLò vi sóng RF400MHz 2.5GHz, Low-Noise, SiGe Downconverter Mixers
MAX2682Lò vi sóng RF400MHz 2.5GHz, Low-Noise, SiGe Downconverter Mixers
MAX2682EUT-TLò vi sóng RF400MHz 2.5GHz, Low-Noise, SiGe Downconverter Mixers
MAX2683Lò vi sóng RF3.5GHz Downconverter Mixers with Selectable Doubler
MAX2683EUELò vi sóng RF3.5GHz Downconverter Mixers with Selectable Doubler
MAX2684EUELò vi sóng RF3.5GHz Downconverter Mixers with Selectable Doubler
MAX2671Lò vi sóng RF400MHz 2.5GHz Upconverter Mixers
MAX2671EUT-TLò vi sóng RF400MHz 2.5GHz Upconverter Mixers
MAX2673Lò vi sóng RF400MHz 2.5GHz Upconverter Mixers
MAX2673EUALò vi sóng RF400MHz 2.5GHz Upconverter Mixers
TDA5736TLò vi sóng RFhyperband mixers/oscillators 3-band tuners
TDA5736MLò vi sóng RFhyperband UHF mixers/oscillators for 3-band tuners
TDA6502ALò vi sóng RFmixers/oscillators synthesizers cable
TDA6502Lò vi sóng RFmixers/oscillators synthesizers cable
TDA6503ALò vi sóng RFmixers/oscillators synthesizers cable
TDA6503Lò vi sóng RFmixers/oscillators synthesizers cable
TDA6403ALò vi sóng RFmixers/oscillators
TDA6403Lò vi sóng RFmixers/oscillators