Linh kiện điện tử mục của Ngăn

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
CD4040BLò vi sóng RFCMOS RIPPLE-CARRY BINARY COUNTER DIVIDERS
CD4040BMSLò vi sóng RFCMOS Ripple-Carry Binary Counter/Dividers
ZL4081Lò vi sóng RF13.5GHz Fixed Modulus Dividers
ZL40813Lò vi sóng RF13.5GHz Fixed Modulus Dividers
ZL40813DCELò vi sóng RF13.5GHz Fixed Modulus Dividers
ZL40814Lò vi sóng RF13.5GHz Fixed Modulus Dividers
ZL40814DCELò vi sóng RF13.5GHz Fixed Modulus Dividers
ZL40818Lò vi sóng RF13.5GHz Fixed Modulus Dividers
ZL40818DCELò vi sóng RF13.5GHz Fixed Modulus Dividers
DS-308BNCLò vi sóng RFThree-Way Power Dividers
DS-308NLò vi sóng RFThree-Way Power Dividers
DS-308SMALò vi sóng RFThree-Way Power Dividers
DS-312BNCLò vi sóng RFFour-Way Power Dividers
DS-312NLò vi sóng RFFour-Way Power Dividers
DS-312SMALò vi sóng RFFour-Way Power Dividers
DS-312TNCLò vi sóng RFFour-Way Power Dividers
HCF4020BLò vi sóng RFRIPPLE-CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
HCF4020BC1Lò vi sóng RFRIPPLE-CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
HCF4020BEYLò vi sóng RFRIPPLE-CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
HCF4020BFLò vi sóng RFRIPPLE-CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
HCF4020BM1Lò vi sóng RFRIPPLE-CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
DS-112312Lò vi sóng RFFour-Way Power Dividers
HD74HC4022Lò vi sóng RFOctal Counters/Dividers
CD4020BLò vi sóng RFCMOS RIPPLE-CARRY BINARY COUNTER DIVIDERS
CD4020BMSLò vi sóng RFCMOS Ripple-Carry Binary Counter/Dividers
TC4040BFLò vi sóng RFSTAGE RIPPLE CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
TC4040BFNLò vi sóng RFSTAGE RIPPLE CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
TC4040BPLò vi sóng RFSTAGE RIPPLE CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
CD4017BLò vi sóng RFCMOS COUNTER/DIVIDERS
CD4017BMSLò vi sóng RFCMOS Counter/Dividers