Linh kiện điện tử mục của Power Amplifiers

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
GAL20V8ZLò vi sóng RFZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-12QJLò vi sóng RFZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-12QPLò vi sóng RFZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-15QJLò vi sóng RFZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-15QPLò vi sóng RFZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-12QJLò vi sóng RFZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-12QPLò vi sóng RFZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-15QJLò vi sóng RFZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-15QPLò vi sóng RFZero Power E2CMOS
SBH92344G-FSANLò vi sóng RFHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344N-FSANLò vi sóng RFHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344P-FSANLò vi sóng RFHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344Z-FSANLò vi sóng RFHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
MAX6803Lò vi sóng RF4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6803USD-TLò vi sóng RF4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6804USD-TLò vi sóng RF4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6805USD-TLò vi sóng RF4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
NE57811Lò vi sóng RFAdvanced memory termination power with shutdown
NE57811SLò vi sóng RFAdvanced memory termination power with shutdown
TA8256HLò vi sóng RFAUDIO POWER AMPLIFIER
TBP28L22JLò vi sóng RFSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
TBP28L22NLò vi sóng RFSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
2N6295Lò vi sóng RFDARLINGTON COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTOR
LM4835Lò vi sóng RFStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTLò vi sóng RFStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTELò vi sóng RFStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM759Lò vi sóng RFPower Operational Amplifiers
LM759CHLò vi sóng RFPower Operational Amplifiers
LM759CPLò vi sóng RFPower Operational Amplifiers
LM759H883Lò vi sóng RFPower Operational Amplifiers