Linh kiện điện tử mục của RF nhận dạng thiết bị

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAX7000Lò vi sóng RFProgrammable Logic Device Family
MAX7000ALò vi sóng RFProgrammable Logic Device
MAX7000AELò vi sóng RFProgrammable Logic Device
MAX7000SLò vi sóng RFProgrammable Logic Device Family
TMPR28051Lò vi sóng RFTMPR28051 STS-1/AU-3 (STM-0) Mapper Device Advisory Version Device
TMPR28051-3-SL5Lò vi sóng RFTMPR28051 STS-1/AU-3 (STM-0) Mapper Device Advisory Version Device
PC817Lò vi sóng RFDEVICE SPECIFICATION PHOTOCOUPLER
PC817XLò vi sóng RFDEVICE SPECIFICATION PHOTOCOUPLER
PC817XILò vi sóng RFDEVICE SPECIFICATION PHOTOCOUPLER
EPM7128AELò vi sóng RFProgrammable Logic Device
EPM7128ELò vi sóng RFProgrammable Logic Device Family
EPM7128SLò vi sóng RFProgrammable Logic Device Family
MT8841Lò vi sóng RFCMOS Calling Number Identification Circuit
MT8841AELò vi sóng RFCMOS Calling Number Identification Circuit
MT8841ANLò vi sóng RFCMOS Calling Number Identification Circuit
MT8841ASLò vi sóng RFCMOS Calling Number Identification Circuit
MT8843Lò vi sóng RFCMOS Calling Number Identification Circuit Preliminary Information
MT8843AELò vi sóng RFCMOS Calling Number Identification Circuit Preliminary Information
MT8843ASLò vi sóng RFCMOS Calling Number Identification Circuit Preliminary Information
MT88E39Lò vi sóng RFCMOS Calling Number Identification Circuit(CNIC1.1)
MT88E39ASLò vi sóng RFCMOS Calling Number Identification Circuit(CNIC1.1)
MT88E41Lò vi sóng RFCMOS Extended Voltage Calling Number Identification Circuit (ECNIC)
EPM7256AELò vi sóng RFProgrammable Logic Device
EPM7256ELò vi sóng RFProgrammable Logic Device Family
EPM7256SLò vi sóng RFProgrammable Logic Device Family
EPM7160SLò vi sóng RFProgrammable Logic Device Family
EPM7160SLC84-7Lò vi sóng RFProgrammable Logic Device Family
CXD2131QLò vi sóng RFVideo Aspect Ratio Identification Signal Encoder/Decoder
EPM7032Lò vi sóng RFProgrammable Logic Device Family
EPM7032AELò vi sóng RFProgrammable Logic Device