Linh kiện điện tử mục của Suy hao

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
BXY44Lò vi sóng RFHiRel Silicon Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Current controlled resistor attenuators switches)
BXY44-FPLò vi sóng RFHiRel Silicon Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Current controlled resistor attenuators switches)
BXY44PLò vi sóng RFHiRel Silicon Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Current controlled resistor attenuators switches)
BXY44P-FPLò vi sóng RFHiRel Silicon Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Current controlled resistor attenuators switches)
BXY44-TLò vi sóng RFHiRel Silicon Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Current controlled resistor attenuators switches)
BXY44-T1Lò vi sóng RFHiRel Silicon Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Current controlled resistor attenuators switches)
BXY44-T2Lò vi sóng RFHiRel Silicon Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Current controlled resistor attenuators switches)
AT-510Lò vi sóng RFFixed Attenuators (N,BNC,TNC)
AT-514Lò vi sóng RFFixed Attenuators (N,BNC,TNC)
HSC-AT11CS-A01Lò vi sóng RFSC-Type Optical Fixed Attenuators
HSC-AT11CS-A02Lò vi sóng RFSC-Type Optical Fixed Attenuators
HSC-AT11CS-A03Lò vi sóng RFSC-Type Optical Fixed Attenuators
HSC-AT11CS-A04Lò vi sóng RFSC-Type Optical Fixed Attenuators
HSC-AT11CS-A05Lò vi sóng RFSC-Type Optical Fixed Attenuators
HSC-AT11CS-A06Lò vi sóng RFSC-Type Optical Fixed Attenuators
HSC-AT11CS-A07Lò vi sóng RFSC-Type Optical Fixed Attenuators
HSC-AT11CS-A08Lò vi sóng RFSC-Type Optical Fixed Attenuators
HSC-AT11CS-A09Lò vi sóng RFSC-Type Optical Fixed Attenuators
HSC-AT11CS-A10Lò vi sóng RFSC-Type Optical Fixed Attenuators
HSC-AT11CS-A11Lò vi sóng RFSC-Type Optical Fixed Attenuators
HSC-AT11CS-A12Lò vi sóng RFSC-Type Optical Fixed Attenuators
HSC-AT11CS-A13Lò vi sóng RFSC-Type Optical Fixed Attenuators
HSC-AT11CS-A14Lò vi sóng RFSC-Type Optical Fixed Attenuators
HSC-AT11CS-A15Lò vi sóng RFSC-Type Optical Fixed Attenuators
HSC-AT11CS-A16Lò vi sóng RFSC-Type Optical Fixed Attenuators
HSC-AT11CS-A20Lò vi sóng RFSC-Type Optical Fixed Attenuators
HSC-AT11CS-A25Lò vi sóng RFSC-Type Optical Fixed Attenuators
HSC-AT11CS-A30Lò vi sóng RFSC-Type Optical Fixed Attenuators
AT-320Lò vi sóng RFFixed Attenuators Type)
AT-310Lò vi sóng RFFixed Attenuators Type)