Linh kiện điện tử mục của Thu phát

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAX232ELò vi sóng RF15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECPELò vi sóng RF15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECSELò vi sóng RF15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECWELò vi sóng RF15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEPELò vi sóng RF15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EESELò vi sóng RF15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEWELò vi sóng RF15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
74FCT162952ATPACTLò vi sóng RF16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952BTPVCTLò vi sóng RF16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952ETPACTLò vi sóng RF16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952BTPVCLò vi sóng RF16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952ETPVCLò vi sóng RF16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952TLò vi sóng RF16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952TSSOPLò vi sóng RF16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPACTLò vi sóng RF16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPVCTLò vi sóng RF16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPACTLò vi sóng RF16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPVCTLò vi sóng RF16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPACTLò vi sóng RF16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPVCTLò vi sóng RF16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ATPVCLò vi sóng RF16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646CTPVCLò vi sóng RF16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ETPVCLò vi sóng RF16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TLò vi sóng RF16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TSSOPLò vi sóng RF16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TTSSOPLò vi sóng RF16-Bit Registered Transceivers
MAX3050Lò vi sóng RFFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050ASALò vi sóng RFFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050-MAX3057Lò vi sóng RFFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3054Lò vi sóng RFFault-Protected/Tolerant Transceivers In-Car Applications