Linh kiện điện tử mục của B��� ��i���u bi���n

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
ADS1204L�� vi s��ng RFFOUR 1-BIT, 10MHZ, 2ND-ORDER, DELTA-SIGMA MODULATORS
ADS1204IRHBRL�� vi s��ng RFFOUR 1-BIT, 10MHZ, 2ND-ORDER, DELTA-SIGMA MODULATORS
ADS1204IRHBTL�� vi s��ng RFFOUR 1-BIT, 10MHZ, 2ND-ORDER, DELTA-SIGMA MODULATORS
UC3525L�� vi s��ng RFRegulating Pulse Width Modulators
UC3525AL�� vi s��ng RFRegulating Pulse Width Modulators
UC3525BL�� vi s��ng RFRegulating Pulse Width Modulators
Q62702-F1124L�� vi s��ng RFSilicon Transistor amplifiers TV-sat tuners modulators)
SG3525AL�� vi s��ng RFRegulating Pulse Width Modulators
SG3525AJL�� vi s��ng RFRegulating Pulse Width Modulators
SG3525APL�� vi s��ng RFREGULATING PULSE WIDTH MODULATORS
UC494L�� vi s��ng RFAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC494AL�� vi s��ng RFAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC494ACL�� vi s��ng RFAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC494AJ883BL�� vi s��ng RFAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC495L�� vi s��ng RFAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC495AL�� vi s��ng RFAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC1524L�� vi s��ng RFAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC1524AL�� vi s��ng RFAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC1525L�� vi s��ng RFRegulating Pulse Width Modulators
UC1525AL�� vi s��ng RFRegulating Pulse Width Modulators
UC1525BL�� vi s��ng RFRegulating Pulse Width Modulators
UC1527AL�� vi s��ng RFRegulating Pulse Width Modulators
UC1527BL�� vi s��ng RFRegulating Pulse Width Modulators
AD7724L�� vi s��ng RFDual CMOS Modulators
AD7724ASTL�� vi s��ng RFDual CMOS Modulators
UC2524L�� vi s��ng RFAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC2524AL�� vi s��ng RFAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC2525AL�� vi s��ng RFRegulating Pulse Width Modulators
UC3524L�� vi s��ng RFAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC3524AL�� vi s��ng RFAdvanced Regulating Pulse Width Modulators