Linh kiện điện tử mục của B��� l���c

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
KF155L�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS PAGER)
KF155SL�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS PAGER)
KF402BL�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF402BSL�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF402BVL�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF406BL�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF406BSL�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF406BVL�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF470BL�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF470BSL�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF470BVL�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF474BL�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF474BSL�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF474BVL�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF477L�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER)
KF477SL�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER)
KF477VL�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER)
KF478L�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER)
KF478BL�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF478BSL�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF478BVL�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF478SL�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS PAGER)
KF478VL�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER)
KF450BL�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF450BSL�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF450BVL�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
ML6426CS-4L�� vi s��ng RFHigh Bandwidth Triple Video Filters with Buffered Outputs
KFM220ML�� vi s��ng RFSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS KOREAN STAGE)
CXA3010L�� vi s��ng RFRead/Write Amplifier (with Built-in Filters) FDDs
CXA3010QL�� vi s��ng RFRead/Write Amplifier (with Built-in Filters) FDDs