Linh kiện điện tử mục của Circulators

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAFRIN0149L�� vi s��ng RFMiniature Surface Mount Circulators
MAFRIN0151L�� vi s��ng RFMiniature Surface Mount Circulators
PMOC13100041L�� vi s��ng RFPolarization Maintaining Optical Circulators
PMOC13100031L�� vi s��ng RFPolarization Maintaining Optical Circulators
PMOC15500031L�� vi s��ng RFPolarization Maintaining Optical Circulators
PMOC15500041L�� vi s��ng RFPolarization Maintaining Optical Circulators
PMOC16000031L�� vi s��ng RFPolarization Maintaining Optical Circulators
PMOC16000041L�� vi s��ng RFPolarization Maintaining Optical Circulators
MIOC13100031151L�� vi s��ng RF3-port Polarization Insensitive Miniature Optical Circulators
MIOC15500031151L�� vi s��ng RF3-port Polarization Insensitive Miniature Optical Circulators
MIOC15700031151L�� vi s��ng RF3-port Polarization Insensitive Miniature Optical Circulators
MIOC15900031151L�� vi s��ng RF3-port Polarization Insensitive Miniature Optical Circulators
MIOC13100031152L�� vi s��ng RF3-port Polarization Insensitive Miniature Optical Circulators
MIOC15500031152L�� vi s��ng RF3-port Polarization Insensitive Miniature Optical Circulators
MIOC15700031152L�� vi s��ng RF3-port Polarization Insensitive Miniature Optical Circulators
MIOC15900031152L�� vi s��ng RF3-port Polarization Insensitive Miniature Optical Circulators
MIOC13100031153L�� vi s��ng RF3-port Polarization Insensitive Miniature Optical Circulators
MIOC13100031111L�� vi s��ng RF3-port Polarization Insensitive Miniature Optical Circulators
MIOC159000312H1L�� vi s��ng RF3-port Polarization Insensitive Miniature Optical Circulators
MIOC159000312H2L�� vi s��ng RF3-port Polarization Insensitive Miniature Optical Circulators
MIOC159000312H3L�� vi s��ng RF3-port Polarization Insensitive Miniature Optical Circulators
MIOC159000311H1L�� vi s��ng RF3-port Polarization Insensitive Miniature Optical Circulators
MIOC159000311H2L�� vi s��ng RF3-port Polarization Insensitive Miniature Optical Circulators
MIOC159000311H3L�� vi s��ng RF3-port Polarization Insensitive Miniature Optical Circulators
MIOC157000312H1L�� vi s��ng RF3-port Polarization Insensitive Miniature Optical Circulators
MIOC157000312H2L�� vi s��ng RF3-port Polarization Insensitive Miniature Optical Circulators
MIOC157000312H3L�� vi s��ng RF3-port Polarization Insensitive Miniature Optical Circulators
MIOC15700031251L�� vi s��ng RF3-port Polarization Insensitive Miniature Optical Circulators
MIOC15700031252L�� vi s��ng RF3-port Polarization Insensitive Miniature Optical Circulators
MIOC15700031253L�� vi s��ng RF3-port Polarization Insensitive Miniature Optical Circulators