Linh kiện điện tử mục của Power Amplifiers cao

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAX2320L�� vi s��ng RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2320EUPL�� vi s��ng RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321L�� vi s��ng RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321EUPL�� vi s��ng RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322L�� vi s��ng RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322EUPL�� vi s��ng RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324L�� vi s��ng RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324EUPL�� vi s��ng RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2325L�� vi s��ng RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326L�� vi s��ng RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326EUPL�� vi s��ng RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327L�� vi s��ng RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327EUPL�� vi s��ng RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
GAL20V8L�� vi s��ng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LIL�� vi s��ng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJL�� vi s��ng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJIL�� vi s��ng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LPIL�� vi s��ng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJL�� vi s��ng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJIL�� vi s��ng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPL�� vi s��ng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPIL�� vi s��ng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QJL�� vi s��ng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QPL�� vi s��ng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QJIL�� vi s��ng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QPIL�� vi s��ng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJL�� vi s��ng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJIL�� vi s��ng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPL�� vi s��ng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPIL�� vi s��ng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic