Linh kiện điện tử mục của SP8T t���c

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
HMC253QS24L�� vi s��ng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH,
HMC183QS24L�� vi s��ng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH,
HMC321LP4L�� vi s��ng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE POSITIVE CONTROL SWITCH
HMC322LP4L�� vi s��ng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH
CXG1198AEQL�� vi s��ng RFSP8T GSM/UMTS Dual Mode Antenna Switch
MA4AGSW8-2L�� vi s��ng RFAlGaAs SP8T Diode Switch
MA4AGSW8-1L�� vi s��ng RFAlGaAs SP8T Diode Series Switch
HMC322L�� vi s��ng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH, 10.0
HMC32206L�� vi s��ng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH, 10.0
HMC322LP406L�� vi s��ng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH,
HMC321LP406L�� vi s��ng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE POSITIVE CONTROL SWITCH,
HMC253QS2406L�� vi s��ng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH,
CSW88050L�� vi s��ng RFSwitch SP8T
CXG1228XRL�� vi s��ng RFSP8T Antenna Switch GSM/UMTS
HMC253LC4L�� vi s��ng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH,
CXM3539XRL�� vi s��ng RFSP8T Antenna Switch GSM/UMTS Dual Mode Handsets
100C1159L�� vi s��ng RFSP8T Relay
100C1159-12L�� vi s��ng RFSP8T Relay
100C1159-18L�� vi s��ng RFSP8T Relay
100C1159-26L�� vi s��ng RFSP8T Relay
CSW88064L�� vi s��ng RFSwitch SP8T
DSW89048L�� vi s��ng RFDiode SP8T
100C1159-6L�� vi s��ng RFSP8T Relay
253QS24EL�� vi s��ng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH, DC - 2.5 GHz
321LP4EL�� vi s��ng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE POSITIVE CONTROL SWITCH, DC* - 8.0 GHz
322LP4EL�� vi s��ng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH, DC - 8.0 GHz
8S3223L�� vi s��ng RFSP8T SWITCH
HMC253QS24_06L�� vi s��ng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH, DC - 2.5 GHz
HMC321LP4_06L�� vi s��ng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE POSITIVE CONTROL SWITCH, DC* - 8.0 GHz
HMC322LP4_06L�� vi s��ng RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH, DC - 8.0 GHz