Linh kiện điện tử mục của T���n s��� Doublers

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
Q67106-H6423L�� vi s��ng RFPLL-Frequency Synthesizer PMB2306R/PMB2306T Version
Q-67106-H6514L�� vi s��ng RFPLL-Frequency Synthesizer PMB2306R/PMB2306T Version
2SC1384L�� vi s��ng RFSilicon epitaxial planer type(For low-frequency power amplification driver amplification)
MC12439L�� vi s��ng RFHIGH FREQUENCY CLOCK GENERATOR
MC12439FNL�� vi s��ng RFHIGH FREQUENCY CLOCK GENERATOR
2SC3931L�� vi s��ng RFSilicon epitaxial planer type(For high-frequency amplification)
2SA1015L�� vi s��ng RFEPITAXIAL TYPE(AUDIO FREQUENCY GENERAL PURPOSE AMPLIFIER, DRIVER STAGE AMPLIFIER)
2SA1015LL�� vi s��ng RFTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1048L�� vi s��ng RFTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1048LL�� vi s��ng RFTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1049L�� vi s��ng RFTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1096L�� vi s��ng RFSilicon epitaxial planar type(For low-frequency power amplification)
2SA1096AL�� vi s��ng RFSilicon epitaxial planar type(For low-frequency power amplification)
2SA1145L�� vi s��ng RFTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1150L�� vi s��ng RFTRANSISTOR FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1162L�� vi s��ng RFTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY GENERAL PURPOSE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1163L�� vi s��ng RFTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY GENERAL PURPOSE AMPUFIER APPLICATIONS)
2SA1182L�� vi s��ng RFTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY POWER AMPLIFIER, DRIVER STAGE AMPLIFIER, SWITCHING APPLICATIONS)
2SA2018L�� vi s��ng RFfrequency transistor
2SA2030L�� vi s��ng RFfrequency transistor
2SA2119KL�� vi s��ng RFfrequency transistor
2SA473L�� vi s��ng RFEPITAXIAL SILICON TRANSISTOR(LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER)
2SA562TML�� vi s��ng RFTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY POWER, DRIVER STAGE AMPLIFIER, SWITCHING APPLICATIONS)
2SA608L�� vi s��ng RFLow-Frequency General-Purpose Amplifier Applications
2SA608NL�� vi s��ng RFLow-Frequency General-Purpose Amplifier Applications
2SA719L�� vi s��ng RFSilicon epitaxial planer type(For low-frequency power amplification driver amplification)
2SA720L�� vi s��ng RFSilicon epitaxial planer type(For low-frequency power amplification driver amplification)
2SA720AL�� vi s��ng RFSilicon epitaxial planer type(For low-frequency driver amplification)
2SA769L�� vi s��ng RFEPITAXIAL SILICON TRANSISTOR(LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER)
2SA777L�� vi s��ng RFSilicon epitaxial planer type(For low-frequency driver amplification)