Linh kiện điện tử mục của Bộ đếm

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
ICM7216ALogic8-Digit, Multi-Function, Frequency Counters/Timers
ICM7216ALJLLogic8-Digit, Multi-Function, Frequency Counters/Timers
ICM7216BLogic8-Digit, Multi-Function, Frequency Counters/Timers
ICM7216BLPLLogic8-Digit, Multi-Function, Frequency Counters/Timers
ICM7216DLogic8-Digit, Multi-Function, Frequency Counters/Timers
ICM7216DLPLLogic8-Digit, Multi-Function, Frequency Counters/Timers
ICM7240LogicFixed Programmable Timer/Counters
CD4518LogicCMOS DUAL UP-COUNTERS
CD4518BLogicCMOS DUAL UP-COUNTERS
CD4518BMSLogicCMOS Dual Counters
CD4060BCLogic14-Stage, 12-Stage Ripple Carry Binary Counters
CD4060BCJLogic14-Stage, 12-Stage Ripple Carry Binary Counters
CD4060BCMLogic14-Stage Ripple Carry Binary Counters 12-Stage Ripple Carry Binary Counters 14-Stage Ripple Carry Binary Counters
CD4060BCNLogic14-Stage Ripple Carry Binary Counters 12-Stage Ripple Carry Binary Counters 14-Stage Ripple Carry Binary Counters
CD4060BMLogic14-Stage, 12-Stage Ripple Carry Binary Counters
CD4060BMJLogic14-Stage, 12-Stage Ripple Carry Binary Counters
CD4060BMNLogic14-Stage, 12-Stage Ripple Carry Binary Counters
CD74HC40103LogicHigh Speed CMOS Logic 8-Stage Synchronous Down Counters
CD74HC40103ELogicHigh Speed CMOS Logic 8-Stage Synchronous Down Counters
CD74HC40103MLogicHigh Speed CMOS Logic 8-Stage Synchronous Down Counters
CD74HC40103M96LogicHigh-Speed CMOS Logic 8-Stage Synchronous Down Counters
CD74HC40103MTLogicHigh-Speed CMOS Logic 8-Stage Synchronous Down Counters
CD74HCT40103LogicHigh Speed CMOS Logic 8-Stage Synchronous Down Counters
CD74HCT40103ELogicHigh Speed CMOS Logic 8-Stage Synchronous Down Counters
CD74HCT40103MLogicHigh Speed CMOS Logic 8-Stage Synchronous Down Counters
CD74HCT40103M96LogicHigh-Speed CMOS Logic 8-Stage Synchronous Down Counters
CD74HCT40103MTLogicHigh-Speed CMOS Logic 8-Stage Synchronous Down Counters
CD74HC161LogicHigh Speed CMOS Logic Presettable Counters
CD74HC161ELogicHigh Speed CMOS Logic Presettable Counters
CD74HC161MLogicHigh Speed CMOS Logic Presettable Counters