Linh kiện điện tử mục của Giao diện bộ nhớ

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
M29W640DBLogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70N1ELogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70N1FLogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70N1TLogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70N6ELogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70N6FLogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70N6TLogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70ZA1ELogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70ZA1FLogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70ZA1TLogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70ZA6ELogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70ZA6FLogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70ZA6TLogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90N1ELogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90N1FLogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90N1TLogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90N6ELogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90N6FLogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90N6TLogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90ZA1ELogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90ZA1FLogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90ZA1TLogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90ZA6ELogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90ZA6FLogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90ZA6TLogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DTLogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DT70N1ELogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DT70N1FLogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DT70N1TLogicMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DT70N6ELogicMbit Boot Block Supply Flash Memory