Linh kiện điện tử mục của Đơn đầu ra

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
STI7710Quản lý năng lượngSingle-chip, low-cost high definition set-top decoder
ISP1362Quản lý năng lượngSingle-chip Universal Serial On-The-Go controller
UCC27321Quản lý năng lượngSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321DQuản lý năng lượngSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321DGNQuản lý năng lượngSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321PQuản lý năng lượngSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322Quản lý năng lượngSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322DQuản lý năng lượngSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322DGNQuản lý năng lượngSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322PQuản lý năng lượngSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
PAQ50S48-1R2Quản lý năng lượngSingle output DC-DC power module TELECOM
PAQ50S48-1R8Quản lý năng lượngSingle output DC-DC power module TELECOM
PAQ50S48-2R5Quản lý năng lượngSingle output DC-DC power module TELECOM
PAQ50S48-3R3Quản lý năng lượngSingle output DC-DC power module TELECOM
PAQ50S48-5Quản lý năng lượngSingle output DC-DC power module TELECOM
SAK-C167CS-LMQuản lý năng lượng16-Bit Single-Chip Microcontroller
MAX1080Quản lý năng lượng300ksps/400ksps, Single-Supply, Low-Power, 8-Channel, Serial 10-Bit ADCs with Internal Reference
MAX1080ACUPQuản lý năng lượng300ksps/400ksps, Single-Supply, Low-Power, 8-Channel, Serial 10-Bit ADCs with Internal Reference
MAX1080AEUPQuản lý năng lượng300ksps/400ksps, Single-Supply, Low-Power, 8-Channel, Serial 10-Bit ADCs with Internal Reference
MAX1080BCUPQuản lý năng lượng300ksps/400ksps, Single-Supply, Low-Power, 8-Channel, Serial 10-Bit ADCs with Internal Reference
MAX1080BEUPQuản lý năng lượng300ksps/400ksps, Single-Supply, Low-Power, 8-Channel, Serial 10-Bit ADCs with Internal Reference
MAX1080-MAX1081Quản lý năng lượng300ksps/400ksps, Single-Supply, Low-Power, 8-Channel, Serial 10-Bit ADCs with Internal Reference
MAX1081Quản lý năng lượng300ksps/400ksps, Single-Supply, Low-Power, 8-Channel, Serial 10-Bit ADCs with Internal Reference
MAX1081ACUPQuản lý năng lượng300ksps/400ksps, Single-Supply, Low-Power, 8-Channel, Serial 10-Bit ADCs with Internal Reference
MAX1081AEUPQuản lý năng lượng300ksps/400ksps, Single-Supply, Low-Power, 8-Channel, Serial 10-Bit ADCs with Internal Reference
MAX1081BCUPQuản lý năng lượng300ksps/400ksps, Single-Supply, Low-Power, 8-Channel, Serial 10-Bit ADCs with Internal Reference
MAX1081BEUPQuản lý năng lượng300ksps/400ksps, Single-Supply, Low-Power, 8-Channel, Serial 10-Bit ADCs with Internal Reference
MAX1082Quản lý năng lượng300ksps/400ksps, Single-Supply, 4-Channel, Serial 10-Bit ADCs with Internal Reference
MAX1082ACUEQuản lý năng lượng300ksps/400ksps, Single-Supply, 4-Channel, Serial 10-Bit ADCs with Internal Reference
MAX1082AEUEQuản lý năng lượng300ksps/400ksps, Single-Supply, 4-Channel, Serial 10-Bit ADCs with Internal Reference