Linh kiện điện tử mục của Động cơ điều khiển

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
Q67006-A9234Quản lý năng lượngMotor Driver
BA6289FQuản lý năng lượngReversible motor driver
ADS1202Quản lý năng lượngMotor Control Current Shunt 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Delta-Sigma Modulator
ADS1202IQuản lý năng lượngMotor Control Current Shunt 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Delta-Sigma Modulator
ADS1202IPWRQuản lý năng lượngMotor Control Current Shunt 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Delta-Sigma Modulator
ADS1202IPWTQuản lý năng lượngMotor Control Current Shunt 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Delta-Sigma Modulator
ADS1203Quản lý năng lượngMOTOR CONTROL CURRENT MEASUREMENT
ADS1203IPWRQuản lý năng lượngMOTOR CONTROL CURRENT MEASUREMENT
ADS1203IPWTQuản lý năng lượngMOTOR CONTROL CURRENT MEASUREMENT
TA8050AKQuản lý năng lượng1.5A MOTOR DRIVER WITH BRAKE FUNCTION
TA8050PQuản lý năng lượng1.5A MOTOR DRIVER WITH VRAKE FUNCTION
SG1731Quản lý năng lượngMOTOR PULSE WIDTH MODULATOR
SG1731JQuản lý năng lượngMOTOR PULSE WIDTH MODULATOR
SG2731Quản lý năng lượngMOTOR PULSE WIDTH MODULATOR
SG2731JQuản lý năng lượngMOTOR PULSE WIDTH MODULATOR
SG2731NQuản lý năng lượngMOTOR PULSE WIDTH MODULATOR
SG3731Quản lý năng lượngMOTOR PULSE WIDTH MODULATOR
SG3731JQuản lý năng lượngMOTOR PULSE WIDTH MODULATOR
SG3731NQuản lý năng lượngMOTOR PULSE WIDTH MODULATOR
2SB1020AQuản lý năng lượngTRANSISTOR (HIGH POWER SWITCHING, HAMMER DRIVE, PULSE MOTOR DRIVE APPLICATIONS)
2SB907Quản lý năng lượngTRANSISTOR (SWITCHING, HANNER DRIVE, PULSE MOTOR DRIVE, POWER AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SB908Quản lý năng lượngTRANSISTOR (SWITCHING, HAMMER DRIVE, PULSE MOTOR DRIVE, POWER AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SD1140Quản lý năng lượngEPITAXIAL TYPE (MICRO MOTOR DRIVE, HAMMER DRIVE, SWITCHING, POWER AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SD1160Quản lý năng lượngEPITAXIAL TYPE (SWITCHING, SUITABLE MOTOR DRIVER APPLICATIONS)
UC3625Quản lý năng lượngBrushless Motor Controller
2SD2130Quản lý năng lượngEPITAXIAL TYPE (MICRO MOTOR DRIVE, HAMMER DRIVE, SWITCHING, POWER AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SD2131Quản lý năng lượngTRIPLE DIFFUSED TYPE (HIGH POWER SWITCHING, HAMMER DRIVE, PULSE MOTOR DRIVE APPLICATIONS)
SLA7032Quản lý năng lượng2-Phase Stepper Motor Unipolar Driver
SLA7032MQuản lý năng lượng2-Phase Stepper Motor Unipolar Driver
2SD2045Quản lý năng lượngSilicon Triple Diffused Planar Transistor(Driver Solenoid, Motor General Purpose)